Засаг даргын Тамгын газрын Архивын тасаг, Хэвлэл мэдээлэл гадаад харилцааны тасаг хамтран дүүргийн архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж байгаа цаасан болон тусгай төрлийн онцлог баримтуудын дээжээс толилуулж байна.

 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН АНХНЫ ЗАСАГ ДАРГЫН АНХДУГААР ЗАХИРАМЖ 

 

 

 

 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН АНХНЫ ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ