Танд манай дүүргийн түүхэнд холбогдох цаасан суурьтай болон тусгай төрлийн  /гэрэл зураг, дүрс бичлэг, дуу авиа, кино гэх мэт/ сонирхолтой баримт байвал бидэнд хандахыг хүсье. Архивын тасаг 7017-2668, Хэвлэл мэдээлэл, гадаад харилцааны тасаг 7017-3307