ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

1.Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, арга хэмжээний төлөвлөгөө, байгууллага, албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх;

2.Улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн эх үүсвэрээр хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлын хэрэгжилт, гүйцэтгэлд санхүүгийн хяналт шинжилгээ хийх;

3.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний санхүүгийн хяналт, шинжилгээ хийх;

4.Тогтоол шийдвэр, захирамж тушаалын хэрэгжилт, хороодын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх;

5.Дүүргийн удирдах ажилтны болон хороодын Засаг дарга нарын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт, үр дүн, хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийх;

6.Байгууллагын дотоод хяналтыг төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хэлбэрээр зохион байгуулах, үр дүнг тооцож, зөвлөмж боловсруулах, хэрэгжилтийг хангуулах; 

 

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт: 

- Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоол http://igovernment.mn/docs/242  

 

ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Албан тушаал

Нэр

Холбогдох утас

Өрөөний дугаар

Хэлстийн дарга

С.Туулмаа

91074400
70172837

114

Бодлогын баримт бичгийн гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ахлах мэргэжилтэн

Б.Мөнхтуяа

94119512
70172837

114

Үүрэг даалгаврын биелэлт, захирамжлалын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх мэргэжилтэн

 

70172837

114

Хороодын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх мэргэжилтэн   

Ш.Оюун-эрдэнэ

80200957
70172837

114

Төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл, санхүүгийн дотоод хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Мөнхзул

94111569
70172837

114

 

Хаяг, байршил, харилцах утасны дугаар: 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, 114 тоот,  Утас: 70172837