Хариуцсан мэргэжилтэн  
Утасны дугаар  
Е-Mail хаяг  

Бүрдүүлэх материал:

1 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ
2 Газар эзэмшүүлэх гэрээ
3 Газрын кадастрын зураг
4 Өмнөх хугацаанд төлсөн төлбөрийн баримт