Хариуцсан мэргэжилтэн  
Утасны дугаар  
Е-Mail хаяг  

Бүрдүүлэх материал:

1 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хуулбар
2 Газар эзэмшүүлэх гэрээний хуулбар
3 Газрын кадастрын зураг хуулбар
4 Өмнөх хугацаанд төлсөн төлбөрын баримтын хуулбарууд
5 Өмнөх тооцоо нийлсэн актын хуулбар