Хариуцсан мэргэжилтэн  
Утасны дугаар  
Е-Mail хаяг  

Бүрдүүлэх материал:

1 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх нотариатаар батлуулсан гэрээ
2 Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэрийн хуулбар / ДГА-ны архиваас /
3 Өмчилсөн үеийн байр зүйн схем зургийн хуулбар / ДГА-ны архиваас /
4 ҮХХГэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар
5 Өмчилсөн газрын хорооны даргын тодорхойлолт
6 Кадастрын зураг / эх хувь тухайн өдрийн байдлаар /