Хариуцсан мэргэжилтэн  
Утасны дугаар  
Е-Mail хаяг  

Бүрдүүлэх материал:

1 Өргөдөл
2 Xорооны даргын цохолттой
3 Иргэний үнэмлэхний хуулбар
4 Эд хөрөнгө эрхийн бүртгэлийн архивын лавалгаа / Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар /
5 Банк хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын албаны лавалгаа / барьцаанд тавиагүй гэсэн / / Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба /
6 Газар өмчлөх эрхийн шийдвэрийн хуулбар / газрын албаны архиваас /
7 Кадастрын зураг
8 Шийдвэр бичгийн үнэнд 10500 төгрөг Төрийн сангийн банкны 200929001 тоот дансанд тушаасан баримт
9 Сонинд зарлуулсан болон хүчингүйд тооцсон баримтын хамт Хуудсыг хэвлэх