Хариуцсан мэргэжилтэн  
Утасны дугаар  
Е-Mail хаяг  

Бүрдүүлэх материал:

1 2 талын иргэний өргөдөл / өргөдөлд газрын байршил талбайн хэмжээ холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана /
2 Амны хашааны зориулалтаар хүсэлт гаргах бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах
3 Газар эзэмших ашиглах эрхийн гэрээ гэрчилгээний эх хувь
4 2 талын нотариотаар батлуулсан эрх шилшүүлэх гэрээ
5 Газрын кадастрын зураг / эх хувь /
6 Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар
7 Газар эзэмшигч иргэн нас барсан бол тухайн гэрчилгээний хуулбар нотариатаар батлагдсан өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ
8 Барьсан хашааны фото зураг Хуудсыг хэвлэх