Хариуцсан мэргэжилтэн  
Утасны дугаар  
Е-Mail хаяг  

Бүрдүүлэх материал:

1 Банкны албан бичиг / эх хувь /
2 Барьцааны гэрээ
3 Гэрчилгээний хуулбар
4 Газрын төлбөр төлсөн баримт / ААНБ бол төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт/
5 Барьцаа 10000 төгрөгний баримт Хуудсыг хэвлэх