СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Сонгинохайрхан дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг

2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай

 

7

1.1.4. Орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл хяналт, зарцуулалтыг сайжруулж, үр ашгийг дээшлүүлнэ.

Дүүргийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг, тооллогыг хагас, бүтэн жилээр зохион байгуулж, бүртгэлгүй болон хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн үр дүнд бий болсон хөрөнгийг цаг тухайд нь бүрэн бүртгэлжүүлэх

СТСХ

ТЗУХ

 

8

1.1.5. Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган, төрийн сангийн төлбөр тооцоог шуурхай гүйцэтгэн, төсвийн зарлага санхүүжилтэнд тавих хяналтыг сайжруулна.

Төрийн сангийн төлбөр тооцооны найдвартай байдлыг ханган, төсвийн зарцуулалтанд тавих дотоод  хяналтын системийг боловсронгуй болгох

 

СТСХ

9

1.1.6. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг оновчтой төлөвлөн гүйцэтгэж, орон нутгийн хөгжлийг дэмжинэ.

Иргэдийн эрэмбэлэгдсэн саналыг үндэслэн  нэн шаардлагатай ажилд 2017 оны хөрөнгийг төлөвлөн, чанартай гүйцэтгэж, иргэд олон нийтэд ил тод мэдээлэх

ТГХШХ

10

1.1.7. Дүүргийн бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах оновчтой хэлбэрт түшиглэн зохион байгуулна

Хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг гарган, хувийн хэвшил, олон улсын байгууллагад хандаж, хамтран ажиллах гэрээ, санамж бичиг байгуулан, хөрөнгө татах ажлыг зохион байгуулах

ТГХШХ

ТЗУХ

1.2. Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих замаар татварын орлогыг нэмэгдүүлнэ.

11

1.2.1. Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжин, дүүргийн бренд бүтээгдэхүүнийг бий болгож зах зээлд тэдний оролцоог бий болгоно.

Дүүргийн бренд бүтээгдэхүүн, шилдэг үйлдвэрлэгч, шилдэг ногоон бизнес эрхлэгчийг шалгаруулах, үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах

ХХҮХэлтэс

ХХҮХ

12

Өрхийн болон бичил бизнес, жижиг дунд үйлдвэрлэл, эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжид урт хугацаатай, бага хүүтэй зээл олгох, шинээр ажлын байр бий болгоход дэмжлэг үзүүлж ажиллах

ХХҮХэлтэс

ЖДҮДТөв

ХХҮХ

13

Дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих бодлогын зөвлөлийн журамд “Бренд” бүтээгдэхүүн шалгаруулахтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлт оруулах

ХХҮХэлтэс

14

1.2.2. Дүүргийн баялаг бүтээгчдийг бодлогоор дэмжин эдийн засаг, бизнесийн хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ.

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дунд "Ажил олгогчдын уулзалт зөвлөгөөн"зохион байгуулах

ХХҮХэлтэс

ХХҮХ

15

Баялаг бүтээгчдийг гадаад, дотоодын үзэсгэлэн худалдаанд оролцоход нь дэмжин, хамтран ажиллах

ХХҮХэлтэс ЖДҮДТөв,

ХХҮХ

16

1.2.3. Өрхийн болон бичил бизнес, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, хүнсний ногооны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг дэмжиж, бизнес инкубатор төв болон борлуулалтын нэгдсэн төвийг байгуулна.

Хүнсний ногооны өрхийн тариалан эрхлэх сонирхолтой иргэдийг төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд сургалтанд хамруулах

ХХҮХэлтэс

17

“Монгол ногоо” хөтөлбөрийн “Жишиг гудамж” төсөлд хамрагдах өрхийн тоог нэмэгдүүлэх

ХХҮХэлтэс

18

Өрхийн болон бичил бизнес, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах борлуулалтын цэг шинээр бий болгох ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

ХХҮХэлтэс ЖДҮДТөв

ХХҮХ

19

1.2.4. “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, ХАА-н хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжих

 

Мал, амьтны гоц халдварт, шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт, эзэнгүй нохой муурыг устгах ажлыг зохион байгуулах

ХХҮХэлтэс

ТНААХ

20

Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт зохион байгуулан, хяналт тавьж ажиллах

ХХҮХэлтэс ОБХ, МХХ

21

“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах

МХХ

ХХҮХэлтэс

22

ХАА-н хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжих

ХХҮХэлтэс

23

Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс мал бүхий иргэдийг гаргах ажлыг зохион байгуулах

ХХҮХэлтэс, МХХ

24

1.2.5. Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт байгуулж, мал эмнэлгийн ариун цэврийн шаардлагад нийцсэн, баталгаат бүтээгдэхүүн нийлүүлнэ.

Малын захыг мах боловсруулах үйлдвэрийн хамт байгуулах боломжийг судлах, иргэн, аж ахуйн нэгжийн санал санаачлагад дэмжлэг үзүүлэх

ХХҮХэлтэс

25

1.2.6. Худалдаа, нийтийн хоол, аялал жуулчлал, ахуйн үйлчилгээний стандартыг мөрдүүлж ажиллана.

Худалдаа, нийтийн хоолны үйлчилгээний газруудад аттестатчиллыг зохион байгуулж, стандартыг мөрдүүлэх

ХХҮХэлтэс

26

Аялал жуучлал, ахуйн үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж ажиллах

ХХҮХэлтэс

28

Худалдаа, үйлчилгээний салбарт мөрдөгдөх хууль тогтоомжийн нэмэлт өөрчлөлтийг ААНБ-дад сурталчилж, гарын авлага материалаар хангах

ХХҮХэлтэс

29

1.2.7. Баянхошуу, Толгойт бүсүүдэд стандарт шаардлагад нийцсэн хүнсний болон барааны худалдаа, үйлчилгээний цогцолбор төв байгуулах санаачлагыг дэмжинэ.

Стандарт шаардлагад нийцсэн хүнсний болон барааны худалдаа, үйлчилгээний цогцолбор төв байгуулах иргэн, аж ахуйн нэгжийн санал, санаачлагыг дэмжин, захуудын менежментийг сайжруулах

ХХҮХэлтэс

30

1.2.8. Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй, баталгаат байдлыг хангахад чиглэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүнсний хангамж, аюулгүй байдал, зөв зохистой хооллолт, шим тэжээлийн мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулах

ХХҮХэлтэс

31

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй, баталгаат байдалд хяналт тавьж ажиллах

ХХҮХэлтэс

МХХ

32

СӨБ-ийг хүнсээр хангах ОНӨААТҮГазар байгуулах

НХХ, БХ

33

1.2.9. Эрүүл соёлтой үйлчилгээ үзүүлдэг бизнесийн байгууллагыг дэмжинэ.

Үйлчилгээний тав тухтай орчинг бүрдүүлсэн соёлтой, найрсаг үйлчилгээтэй аж ахуйн нэгж байгууллагыг шалгаруулж тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэх

ХХҮХэлтэс

34

1.2.10. Мал аж ахуй, газар тариалан фермер болон аж ахуйн зориулалтаар төсөл сонгон шалгаруулалтаар газар эзэмших, ашиглах эрх олгогдсон газруудын ашиглалтанд хяналт тавих

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмших, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газар ашиглалтанд хяналт тавьж зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 жил дараалан ашиглаагүй  иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын судалгаа гаргаж Газрын тухай хуулийн дагуу хүчингүй болгож, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах

Газрын алба

35

1.2.11. Шинээр газар эзэмших, ашиглах хүсэлт гаргасан иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад газар эзэмших, ашиглах эрх олгоно.

Бизнес эрхлэх зорилгоор иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад газар эзэмших, ашиглах эрх олгох

Газрын алба

ХОЁР. НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ

2.1. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэн, нийгмийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж, иргэдийн амьдралын түвшинг дээшлүүлнэ.

36

2.1.1. Халамжаас хөдөлмөр эрхлэлт рүү шилжиж, зорилтот өрх, 40-өөс дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр орон нутгийн онцлогт тохирсон төсөл, хөтөлбөрүүдийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ

 

 

Хөтөлбөр, төлөвлөгөөг батлуулж, хөдөлмөр эрхлэлтийн суурь судалгааны бааз бий болгох

НХХ

ХХҮХ

 

37

Тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид, хоршоо нөхөрлөл, иргэдийн дунд болзолт уралдаан зохион байгуулах

НХХ

ХХҮХ

 

38

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг иргэдэд сурталчлах, ажилд зуучлах үйлчилгээ үзүүлэх  өдөрлөг зохион байгуулах

НХХ

ХХҮХ

 

39

Хороо бүрт ажиллаж байгаа цахим бирж, хөдөлгөөнт биржийн байнгын үйл ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах

НХХ

ХХҮХ

 

40

Ахмад настан болон зорилтод бүлгийн 150 иргэнийг байнгын болон түр ажлын байраар хангах, хамтарч ажиллах боломжийг бүрдүүлэх

НХХ

ХХҮХ

 

41

40-өөс дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл боловсруулж батлуулах

НХХ

ХХҮХ

 

42

2.1.2. Сонгинохайрхан дүүргийн амралт цогцолборын үйл ажиллагааг өргөжүүлж амралт, сувиллын газрыг бий болгох

Дүүргийн амралт цогцолборын барилгын ажлын зураг, төсөв хийлгэх

НХХ

 

 

43

2.1.3. Иргэдийн санал санаачилгад тулгуурласан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд 1200 ажлын байр шинээр бий болгож, ажил олгогч байгууллагуудтай хамтран ажилгүй 8000 иргэнийг ажилд зуучлан, дүүргийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг 55 хувьд хүргэнэ.

 

 

 

 

 

 

Иргэдээс санаачилсан төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 300 шинэ ажлын байр бий болгон, ажил олгогч байгууллагуудтай хамтран 2000 иргэнийг ажлын байранд зуучилна.

НХХ

ХХҮХ

 

44

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих “Нэг өрх-нэг ажлын байр”, “Тогтмол орлого -тогтвортой хөгжил”  хөтөлбөрийн хүрээнд хороодод байгуулагдсан хадгаламж зээлийн хоршоодын үйл ажиллагааг бэхжүүлж, өрхийн үйлдвэрлэл, бичил бизнес эрхлэгчдийг хамруулж ажлын байрыг нэмэгдүүлэх

НХХ

ХХҮХ

 

45

Хадгаламж зээлийн хоршоодын үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт зохион байгуулах

СТСХ

 

46

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр хэрэгжиж байгаа үндэсний хөтөлбөр, олон улсын болон төрийн бус байгууллагуудын төслүүдэд иргэдийг хамруулж, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх

НХХ

 

47

“Орлоготой оюутан” хөтөлбөрийг дэмжиж цагийн ажил бий болгосон аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, их дээд сургууль төгсөгчид болон ажлын дадлага туршлагагүй залуучуудыг дадлагажуулан ажлын байраар хангах

НХХ

ХХҮХ

 

48

Халамж, асрамжийн төвүүдэд хүмүүжсэн залуучууд, хорихоос суллагдсан иргэд, хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй иргэдийг хөдөлмөрт бэлтгэн, мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтанд хамруулж, түр болон байнгын ажлын байраар хангах

НХХ

ХХҮХ

 

49

2.1.4. Ажил мэргэжилгүй 4000 иргэнийг мэргэжил олгох, 200-гаас доошгүй иргэнийг мэргэшүүлэх давтан сургалтанд хамруулна.

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтанд 1000, мэргэшүүлэх давтан сургалтад 50-иас доошгүй иргэнийг хамруулна.

ХХҮХ

 

50

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон иргэнд мэдээлэл, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, ур чадвар эзэмшүүлэх, аж ахуй эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлэх бизнес инкубатор төвийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх

НХХ

ХХҮХ

 

51

2.1.5. Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулахад чиглэсэн арга хэмжээ зохион байгуулна.

Хөдөлмөрийн тухай хууль болон ХАБЭА-н хуулийг сурталчлах зөвлөгөөн уулзалт,хэлэлцүүлэг зохион байгуулах

НХХ

ХХҮХ

 

52

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн дэлхийн өдрийг угтан ХАБЭА-н сарын аян зохион байгуулах

НХХ

ХХҮХ

 

53

Хөдөлмөрийн тухай хууль, ХАБЭА-н хууль дүрэм стандарттай холбоотой бүртгэл судалгаа, хяналт шалгалт хийх, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх

НХХ

ХХҮХ

 

54

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэлхийн өдрийг угтан “Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэе”  сарын аян зохион байгуулах

ХХҮХэлтэс

ХХҮХ

 

55

2.1.6. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг ядуурлыг бууруулах зорилттой уялдуулж нийгмийн халамж зайлшгүй шаардлагатай зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн хамгааллын дэд хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн хамгааллын дэд хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх

НХХ

ХХҮХ

 

56

Зорилтот бүлгийн өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэн, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болоход чиглүүлэх төсөл, хөтөлбөрт хамруулж, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

НХХ

ХХҮХ

 

57

Амьжиргааг дэмжих төсөл, хөтөлбөрт хамруулах замаар ядуурлыг бууруулах арга хэмжээг зохион байгуулах

НХХ

ХХҮХ

 

58

Нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээний шинэ төрөл, менежментийг нэвтрүүлэх, төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор үйлчилгээг чанар, хүртээмжтэй хүргэх ажлыг зохион байгуулах

НХХ

ХХҮХ

 

59

2.1.7. Хүүхэд залуучууд, эмэгтэйчүүд, өрх толгойлсон эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд, ахмадын талаарх бодлогыг дүүргийн түвшинд хэрэгжүүлж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг бий болгоход анхаарч ажиллана

Тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх "Гэртээ харих зам" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

 

НХХ

ХХҮХ

 

60

Эхчүүдийн нийгмийн баталгааг сайжруулах ажлын хүрээнд “Цалинтай ээж” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллах

НХХ

ХХҮХ

 

61

“Ахмад-дунд-залуу үеийн төлөөлөл”  чуулга, уулзалт зохион байгуулах

НХХ

Ахмадын хороо

 

62

Архины хамааралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх “Аз жаргалтай гэр бүл”, өдөрлөг, сургалт зохион байгуулах

НХХ

ХХҮХ

 

63

Ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд чөлөөт цагаа үр бүтээлтэй өнгөрөөх,  зорилтот бүлгийн иргэдийг нийгмийн суурь үйлчилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах

НХХ

ХХҮХ

 

64

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах

НХХ

ХХҮХ

 

65

Нийгмийн ажилтануудыг дохионы хэлний сургалтанд хамруулах

ХХҮХ

 

66

2.1.8. Хүн амд нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хөнгөн, шуурхай хүргэж, хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ.

Иргэн бүрийг нийгмийн даатгалд хамруулах нөхцлийг бүрдүүлэн, заавал даатгуулагч болон ажил олгогчийн хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хууль тогтоомжийг сурталчлах

ЭМНДХ

 

67

Даатгуулагчдад үзүүлэх  цахим үйлчилгээг боловсронгуй болгох

ЭМНДХ

 

68

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажилгүй иргэдийг сайн дурын нийгмийн  даатгалд хамруулах ажлыг  эрчимжүүлэх

ЭМНДХ

 

2.2 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

69

2.2.1. Ургийн эрт оношлогоонд жирэмсэн эхчүүдийг хамруулж, эх нялхсын эндэгдлийг бууруулж ажиллана.

 

Ургийн гажиг оношлох зорилгоор 3D, 4D ЭХО аппаратаар хангах талаар гадаадын хөрөнгө оруулагчтай хамтран ажиллах, эмч нарын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх

НХХ, ЭМТ

 

70

Ургийн гажигт хүргэх халдварыг оношлох, Thorch халдварын шинжилгээг дүүрэгтээ хийдэг болоход дэмжлэг үзүүлэх /тоног төхөөрөмж, хүний нөөцийг сургах/

ЭМТ

 

71

Эх, хүүхэд, байнгын асаргаатай ахмад настны гэрийн эргэлтийг сайжруулах, хяналт тавьж ажиллах

НХХ, ЭМТ

 

72

2.2.2. Эмнэлгийн оношлогоо эмчилгээний тоног төхөөрөмжийг сайжруулна.

 

Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах талаар гадаадын хөрөнгө оруулагчтай хамтран ажиллах

НХХ, ЭМТ

НЭ

 

73

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг физик эмчилгээний тоног төхөөрөмжөөр болон авто машинаар хангах ажлыг зохион байгуулах, дэмжлэг үзүүлэх, эмч нарыг чадавхжуулах

 

НХХ

ЭМТ

СТСХ

 

74

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн урсгал засвар, дээврийн засварын ажилд дэмжлэг үзүүлэх

НХХ, ЭМТ СТСХ

 

75

ЭМТ-ийн Баянхошуу салбарын нарны зайн халаалттай болгох саналыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж шийдвэрлүүлэх

НХХ, ЭМТ

 

76

2.2.3. Улаанбурхан, салхин цэцэг болон бусад цочмог вируст халдварт өвчлөлийг бууруулах талаар анхаарч ажиллана.

“Улаанбурхан өвчнөөс сэргийлэх” дүүргийн дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх

ЭМТ

 

77

18-30 насны нөхөн дархлаажуулалтаас хоцорсон иргэдийн дархлаажуулалтыг зохион байгуулах

ЭМТ

 

78

2.2.4. Хүн ам, ялангуяа эрсдэл ихтэй бүлгийн дунд тандан шинжих аргыг нэвтрүүлж, дархлалын олдмол хомсдол, бэлгийн замын халдварт өвчин, сүръеэгийн тархалтыг бууруулна.

Хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх замаар БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын халдварыг бууруулах ажлыг зохион байгуулах

НХХ, ЭМТ

 

79

“Өрхийн амьжиргааг дэмжин сүръеэгийн өвчлөлийг бууруулах нь” төслийг хэрэгжүүлэх, үр дүнг тайлагнах

НХХ, ДЗМОУБ

 

80

2.2.5. Агаар, орчны бохирдлоос иргэдээ хамгаалах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

Агаарын бохирдлоос үүдэлтэй өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх аяныг зохион байгуулах

НХХ

 

81

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай хамтран агаарын бохирдлоос эрүүл мэндээ хамгаалах  нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулах

НХХ, ХҮХ

 

82

2.2.6. Оношлогоо эмчилгээний орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан дүүргийн загвар нэгдсэн эмнэлгийг байгуулна.

Эмнэлэг байгуулах талбайн орц, гарцыг чөлөөлөх, зам засварын ажлыг хийхэд дэмжлэг үзүүлэх

НХХ

Газрын алба

 

83

Жишиг нэгдсэн эмнэлгийн барилгын ажлыг эхлүүлэх

НХХ, НЭ

 

84

Боловсон хүчин, эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч, мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтуудыг зохион байгуулах

 

НХХ, НЭ

 

85

2.2.7. “Нийгмийн эрүүл мэнд” дүүргийн дэд хөтөлбөр боловсруулна

Дэд хөтөлбөрийг батлуулан, хэрэгжилтийг зохион байгуулах

 

НХХ, ЭМТ, НЭ

 

86

2.2.8. Иргэдийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх нөхцлийг бүрдүүлэх, бие бялдрын түвшинг дээшлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

 

“Иргэдийн бие бялдрын түвшин тогтоох сорил” арга хэмжээг зохион байгуулах

НХХ, БТСХ, ЭМТ

 

87

Ерөнхий боловсролын сургуулиудтай хамтран өсвөр, залуу үеийг усан спортын сургалтанд хамруулах, уралдаан тэмцээн зохион байгуулж, улс, нийслэл, тив, дэлхийн чанартай уралдаан тэмцээнүүдэд оролцуулах

 

НХХ, БТСХ

 

88

Найрамдал зуслангийн Усан спортын цогцолборын барилгын ажлыг эхлүүлэх

НХХ, УССТ

 

89

Өсвөр үе, хүүхэд залуучуудын бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, авъяас чадварыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулах

НХХ

БТСХ

 

90

“Улаанбаатар Марафон 2017”, “Иргэдийн спортын 6-р наадам”, “Ахмадын спорт наадам”,  өвлийн спортын наадмуудыг зохион байгуулах

НХХ, БТСХ

 

91

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх

НХХ, БТСХ

 

92

Дүүргийн “Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр” боловсруулан хэрэгжүүлэх

НХХ, БТСХ

 

2.3 Боловсролын чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

93

2.3.1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоог нэмэгдүүлэн, бүх сургуулиудыг 2 ээлжээр хичээллэх боломжтой болгон, анги дүүргэлтийн стандартыг мөрдүүлнэ.

640 хүүхдийн суудалтай 104-р сургуулийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг дуусгах

НХХ, БХ

94

9, 62, 65, 76, 106, 107, 122-р сургуулийн өргөтгөлийн барилга, Ирээдүй цогцолборын бага сургуулийн давхарын өргөтгөлийн барилгын ажлуудыг эхлүүлэх /концесс/

НХХ, БХ

95

6, 25, 26, 32-р  хороодод тус бүр сургуулийн барилга шинээр барих ажлыг эхлүүлэх /БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/

НХХ, БХ

96

Ерөнхий боловсролын сургууль барих боломжтой газрын судалгаа гаргах, баталгаажуулах

НХХ

Газрын алба

97

2.3.2. Хороо бүрт цэцэрлэгтэй байх бодлогыг баримтлан, хүүхдийг цэцэрлэгт бүрэн хамруулах “Жаргалтай үрс” төсөл хэрэгжүүлж, сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтыг 80 хувьд хүргэнэ.

20, 22-р хороонд шинээр баригдаж буй цэцэрлэг, 41-р ясли, 188-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг дуусган, ашиглалтанд оруулах

НХХ, БХ

98

84, 104, 105,107, 110-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг эхлүүлж, 118-р 2 бүлгийн өргөтгөлийн ажлыг дуусгах

НХХ, БХ

99

26-р хороонд шинээр 240 хүүхдийн ортой цэцэрлэг барих ажлыг эхлүүлэх

НХХ, БХ

100

3-р хорооны хуучин өрхийн эмнэлгийн байр, 31-р хорооны ахуйн үйлчилгээний байрыг цэцэрлэгийн зориулалтаар ашиглах ажлыг зохион байгуулах

НХХ, БХ

101

Хүүхдийн цэцэрлэг барих боломжтой байршил, газрын судалгаа гаргах, баталгаажуулах

НХХ

Газрын алба

102

Нийслэлийн болон орон нутгийн өмчид бүртгэлтэй, ашиглагдахгүй байгаа барилгыг засварлаж цэцэрлэгийн зориулалтаар ашиглах асуудлыг холбогдох газарт уламжлан шийдвэрлүүлэх

СТСХ

НХХ

БХ

103

2.3.3. “Эко сургууль, цэцэрлэг” аян хэрэгжүүлж, сургууль, цэцэрлэгт хүүхдэд ээлтэй, эрүүл аюулгүй орчин бий болгон, сургалтын орчныг сайжруулна.

Сургууль, цэцэрлэгт  хүүхдэд ээлтэй, эрүүл аюулгүй орчин бий болгон, сургалтын орчинг сайжруулан, “Эко” орчинг бүрдүүлэх

НХХ, БХ

104

2.3.4. Сургуульд “Биеийн тамирын талбай”, “Монгол зан заншил, соёлын төв”, цэцэрлэгт “Эцэг эхэд зөвлөгөө өгөх төв”-ийг байгуулна.

Баянхошуу бүсийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад Монгол зан заншлын жишиг төвийг байгуулах

НХХ, БХ

105

Цэцэрлэгийн 5 бүсэд “Эцэг эхэд зөвлөгөө өгөх төв”-ийг байгуулах

НХХ, БХ

106

2.3.5. Боловсролын чанарын шинэчлэлийн хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсрол, бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлнэ.

“Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх” үйл ажиллагааг сургуулийн өмнөх боловсрол, бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын суралцагчдад хэрэгжүүлэх

НХХ, БХ

107

“Сонгинохайрхан боловсрол” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах

НХХ, БХ

108

2.3.6. Хүүхдийг амьдрах ухаан, бие даах чадвар, харилцааны зөв дадал хэвшилд сургаж, үндэсний бахархал, өргөн цар хүрээний сэтгэлгээтэй иргэн болгон төлөвшүүлнэ.

Засаг даргын нэрэмжит “Хүн болох багаасаа” сэдэвт ажлыг сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын дунд зохион байгуулах

НХХ, БХ

109

2.3.7. Төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг бүх талаар дэмжиж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж, дэмжлэг үзүүлнэ.

Төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн багшийн мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, боловсон хүчний чанарыг дээшлүүлж, үе шаттайгаар сургалтанд хамруулах

НХХ, БХ

110

Төрийн бус цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг дэмжих замаар сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн цэцэрлэгт хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх

НХХ, БХ

111

2.3.8. Багшийн мэргэжил, боловсролоо дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, хүний нөөцийг чадваржуулна.

Хамтын ажиллагаатай байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, туршлага судлах ажлыг зохион байгуулах

НХХ, БХ

112

Багшийн ур чадварыг хөгжүүлэх сургалтуудад ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш нарыг бүрэн хамруулах

НХХ, БХ

113

2.3.9. “Насан туршийн боловсролын төв”-өөр олгох сургалтын хүртээмжийг сайжруулж, онлайнхувилбарт хэлбэрээр хүргэж, сургууль завсардалтыг бууруулна. 

Насанд хүрэгчдийн сургалтын орчин бүрдүүлэх, сайжруулах, техник, тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн бага оврын автобустай болгох

НХХ, АББНТБТ

114

2.3.10. Албан бус боловсролын үйлчилгээг сургалтын байртай болгон үйл ажиллагааг нь өргөжүүлнэ.

Бичиг үсгийн болон ерөнхий боловсрол олгох, амьдрах, аж төрөх ухааны чадвар, дадлыг эзэмшүүлэх сургалтуудыг онлайн хэлбэрээр хүн амын дунд зохион байгуулах

 

НХХ, АББНТБТ

2.4  Соёл урлагийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

115

2.4.1. Иргэдийн нийтийн соёлыг дээшлүүлэх, хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

СӨБ-ын хүүхдүүдийн дунд “Уран жиргээ” яруу найргийн уралдаан, ЕБС-уудын сурагчдын дунд  “Хүүхдийн найрал” дууны шилдэг хамтлаг  шалгаруулах уралдаан зохион байгуулах

НХХ

ГБХЗХХ

116

Соёлын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах

НХХ

 

117

Соёлтой өрх, хороог шалгаруулах

НХХ

118

Урлагийн их наадмыг хороодын ардын авъяастнуудын дунд зохион байгуулах

НХХ

 

119

Авъяас хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийн урлагийн наадам зохион байгуулах

НХХ, БХ

120

2.4.2. Аз жаргалтай хот хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдэд соёл урлагийн үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй хүргэнэ.

“Дээлтэй монгол” наадмыг зохион байгуулан оролцох

НХХ,  БХ

121

“Сонгинохайрханчууд инээж байна”  фото зургийн болзолт уралдаан зарлаж дүгнэх

НХХ

122

Жаргалант тосгоны соёлын төвийн уран бүтээлчдийг ард иргэдэд хүрч үйлчлэх боломжоор хангах 

НХХ, Соёлын төв

123

Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах, сэргээн засварлах ажлыг зохион байгуулах

НХХ

124

Соёлын биет бус өв тээгч иргэдийг сурталчлан, улс, нийслэлийн уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцуулахад дэмжлэг үзүүлэх

НХХ

Соёлын төв

125

Ардын урлагийн лекц, концертийг алслагдсан хороодын иргэдийн дунд зохион байгуулах

НХХ

Соёлын төв

126

Дэлхийн номын өдрийг тохиолдуулан ЕБС, хороодод номын өдөрлөг зохион байгуулж, ном солилцох аян өрнүүлэх

НХХ, Хороод

127

Дүүргийн салбар номын сангийн үйл ажиллагааг дэмжих, төрийн байгууллагуудын номын санчдад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгуулах

НХХ

128

2.4.3. “Соёл урлагийг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

Дэд хөтөлбөрийг батлуулан хэрэгжүүлэх

НХХ,БХ

129

2.4.4. Соёлын ордон  байгуулж иргэдэд үзүүлэх соёлын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Дүүргийн соёлын ордон шинээр барих хөрөнгийн асуудлыг холбогдох байгууллагуудад уламжлах

НХХ

Соёлын төв

130

2.4.5. Сургалтын хөтөлбөрт түүх, соёл,  үндэсний зан заншил, соёлын үнэт зүйлсийг  таниулах, хувь хүний соёл, өв уламжлал, эх оронч сэтгэлгээг хөгжүүлэн төлөвшүүлэх ажлуудыг зохион байгуулна.

121-р сургуулийг түшиглэн ардын урлагаас суралцах төвийг байгуулж нийтэд сурталчлах

НХХ, БХ

 

131

“Авъяаслаг Сонгинохайрханчууд” наадам зохион байгуулах

НХХ

Соёлын төв

132

ЕБС-дад “Би монгол хүүхэд” ёс заншил, ардын урлагийн төв байгуулах

НХХ,

БХ

2.5. Хүүхэд, залуучууд, гэр бүлд ээлтэй орчин бүрдүүлнэ.

133

2.5.1. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн байртай болж, хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлэн, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулна.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн барилгын зураг, төсвийг хийлгэх

НХХ, ГБХЗХХ,

134

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн албан хаагчид болон хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх дүүргийн Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо, хороодын хамтарсан багийн гишүүд, нийгмийн ажилтнуудыг чадваржуулах, идэвхжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

НХХ,

ГБХЗХХ

135

2.5.2. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, иргэдийг хамгаалах төвийг байгуулна.

10-р хороонд байрлах ашиглагдаагүй хүүхэд хамгааллын байрны барилгыг орон нутгийн өмчид шилжүүлэх

НХХ

ГБХЗХХ

136

Цагдаагийн 1-р хэлтсийг түшиглэн хохирогчийг чадваржуулах, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх өрөөг тоног төхөөрөмжөөр хангаж, үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх

НХХ Цагдаагийн 1-р  хэлтэс

137

Асрамж, халамжийн төвүүдээр асруулж байгаа хүүхдүүдтэй уулзах, тэдний амьдралын нөхцөл байдалтай танилцах ажлыг зохион байгуулах

НХХ,

ГБХЗХХ,

Цагдаагийн хэлтсүүд

138

2.5.3. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын эрхийг хамгаалах чиглэлээр сургалт, сурталчилгааг тогтмолжуулан, гэр бүлд суурилсан хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжинэ.

Хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгааллын чиглэлээр дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх

НХХ,

ГБХЗХХ

139

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын эрхийг хамгаалах чиглэлээр сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах

НХХ,

ГБХЗХХ,

Хороод

140

Зорилтот бүлгийн 16-18 нас хүрсэн хүүхдүүдийг мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад хамруулах ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг тооцож ажиллах

 

 

 

НХХ, ГБХЗХХ, БХ, АБНТБТ, МСҮТ

141

Хөдөлмөр эрхлэгч, хараа хяналтгүй хүүхдийг илрүүлэх, бүртгэл хяналтыг сайжруулж, хамгаалах ажлыг зохион байгуулах

НХХ,

ГБХЗХХ,

142

Хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах

НХХ,

ГБХЗХХ

143

2.5.4. Гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, хүчирхийллийг бууруулах, хүчирхийлэлд өртөгсдийг хамгаалах, гэр бүлийн гишүүдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Өсвөр үе, залуучуудад гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтыг зохион байгуулах

НХХ,

ГБХЗХХ,

БХ

144

Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын харьяа “Хүүхдийн тусламжийн утас-108”,  Цагдаагийн газрын харьяа “Гэр бүлийн хүчирхийллийн утас-107”-тай хамтран дуудлагын дагуу шуурхай ажиллаж, шийдвэрлэх

ГБХЗХХ,

Цагдаагийн хэлтсүүд

145

“Гэр бүлийн үнэ цэнэ” өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион байгуулах

НХХ, ГБХЗХХ

146

Эрх нь зөрчигдсөн хүүхдийг илрүүлэх, нөхөн сэргээх, нийгэмшүүлэх, хүүхдийн эрсдлийн түвшинг бууруулах

НХХ, ГБХЗХХ

147

2.5.5. Хүүхэд, залуучуудыг аливаа эрсдэл, хорт зуршил, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, эцэг эхийн хариуцлагыг өндөржүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

“Хүүхдийн ертөнц” аяныг  сургуулийн өмнөх боловсролын багш, эцэг эхчүүд болон хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулах

НХХ, ГБХЗХХ,

БХ, СӨББ

148

“Эрүүл ирээдүй биднээс эхлэлтэй” хорт зуршлаас сэргийлэх сургалтыг        ЕБС-ийн сурагчдын дунд зохион байгуулах

НХХ, ГБХЗХХ,

БХ, ЕБС

149

Цахим тоглоомын газар, интернэт төвүүдийн үйл ажиллагаанд холбогдох газруудтай хамтран хяналт тавьж, стандартыг мөрдүүлэх

НХХ, ГБХЗХХ, МХХ, Цагдаагийн хэлтсүүд

150

Хүүхэд, багачуудад ахуйн болон зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах, эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчидтэй хамтран ажиллах

НХХ, БХ,

 ЗЦХ

151

Архи, тамхины болон эрүүл бус хүнсний хэрэглээг бууруулах бүх нийтийн аян өрнүүлэх

НХХ, БХ, ХХҮХ

152

2.5.6 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, тэдний эцэг эх, асран хамгаалагч нарт чиглэсэн нийгмийг үйлчилгээг өргөжүүлэх ажлыг дэмжинэ.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн оношлогоонд суурилсан судалгаа, мэдээллийн санг боловсронгуй болгох

 

ГБХЗХХ,

ЭМТ

153

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэх

ЭМТ

ГБХЗХХ

154

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн чуулга уулзалт зохион байгуулах

ГБХЗХХ

ГУРАВ. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖИЛ

3.1.  Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлж, шинэ технологи нэвтрүүлнэ.

155

3.1.1. Баянхошуу дэд төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, 30-р хорооны Хилчин хотхоны дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

Баянхошуу дэд төвийн инженерийн шугам сүлжээг барьж ашиглалтанд оруулах

ТГХШХ

ТНААХ

156

3.1.2. Орон сууцны хороолол, нийтийн үйлчилгээний төвүүдийн дэргэд газар дээрхи, доорхи автомашины давхар зогсоол барина

Орон сууцны хороолол дунд газар дээрхи болон доорхи автомашины зогсоол барих санал санаачлагыг дэмжин ажиллах

ТНААХ

Газрын алба

157

3.1.3. Замын хөдөлгөөний нэвтрүүлэх чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор авто замуудыг шинээр барих, авто замын өргөтгөл хийх ажлыг зохион байгуулах, зам засварын ажлын чанарыг сайжруулна.

Орбитын уулзвараас Толгойтын эцэс, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж хүртэлх 3.6 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлийг дуусгах

ТНААХ

158

Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжийг Москва хорооллын арын далангаар явуулж Өнөр хорооллын 33-р байрны арын замтай холбох 1.0 км авто замын ажлыг эхлүүлэх

ТНААХ

159

Нарангийн гудамжаас Орбитын гудамж хүртэлх 1.3 км авто замын ажлыг дуусгах

ТНААХ

160

Гэр хороолол болон орон сууцны хороолол доторхи авто замын засвар, тохижилтыг шаардлагатай байршлуудад хийх

ТНААХ

161

Шинээр зам барих боломжит трассын судалгааг гарган холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх

ТНААХ

Газрын алба

162

3.1.4. Зуслангийн бүсийн авто замын нөхцөлийг сайжруулах ажлыг хэрэгжүүлнэ.

Сайжруулах шаардлагатай авто замын судалгаа, тооцоог гаргах

ТНААХ

Газрын алба

163

3.1.5. Хувиараа таксины үйлчилгээ эрхэлдэг иргэдийн үйл ажиллагааг дэмжин, Баянхошууны тойрог, Толгойтын эцсийн буудал, 1-р хорооллын арын дэнж зэрэг байршлуудад таксины зогсоол бий болгоно

Газрын байршлыг тогтоох

ТНААХ

Газрын алба

 

164

3.1.6. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэл болон зогсоолын тоог нэмэгдүүлэх санал боловсруулан хэрэгжүүлж, хяналт тавина

Хүн амын суурьшлыг харгалзан нийтийн тээврийн үйлчилгээний зарим чиглэлд шинэ чиглэл нээх, автобусны тоог нэмэгдүүлэх саналыг холбогдох газарт хүргэн шийдвэрлүүлж, үйлчилгээний цагийн хуваарьт хяналт тавьж ажиллах

ТНААХ

165

Иргэд, аж ахуйн нэгж, хороодын оролцоотойгоор нийтийн тээврийн зогсоолыг тохижуулах

ТНААХ

166

3.1.7. Инженерийн байгууламжийн шугам сүлжээний чанар ашиглалтын түвшинг тогтоож, насжилтын хугацаа дууссан шугам сүлжээг шинэчлэн хяналт тавьж ажиллана.

Мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран инженерийн байгууламжийн шугам сүлжээний насжилтын хугацааг тогтоох

ТНААХ

167

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа дулаан, цэвэр бохир усны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажлыг үргэлжлүүлэх

ТНААХ

168

3.1.8. Хуучин орон сууцны дулаан алдагдлыг бууруулах арга хэмжээг орчин үеийн техник, технологийг ашиглан, Сууц өмчлөгчдийн холбоотой хамтран хэрэгжүүлнэ.

Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн Сууц өмчлөгчдийн холбоотой хамтран  орон сууцыг дулаалах ажлыг эхлүүлэх

ТНААХ

169

3.1.9. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцыг дэс дараатай шинэчлэнэ.

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцыг дахин төлөвлөх үйл ажиллагааны журамд өөрчлөлт оруулах саналыг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх

ТГХШХ

170

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцыг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулан дахин төлөвлөж барилгажуулах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэхэд холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, иргэдийн дунд сургалт зохион байгуулах

ТГХШХ

ТНААХ

171

19-р хорооны 3-48 айлын орон сууцны суурин дээр баригдаж байгаа барилгыг ашиглалтад оруулахад дэмжлэг үзүүлж,  захиалагч иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах

ТНААХ

СТСХ

172

3.1.10. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг үргэлжлүүлэн, шинэ арга хэлбэрүүдийг дэмжин ажиллана.

Гэр хорооллыг дахин төлөвлөлтийг үргэлжлүүлэн, шинэ арга хэлбэрүүдийг дэмжин холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, иргэдийн дунд сургалт зохион байгуулах

ТГХШХ

3.2.  Амьдралын ая тухтай орчин бүрдүүлнэ.

173

3.2.1. Гэрэл цахилгаангүй айл өрхүүдийг цахилгаанаар бүрэн хангах, хүчдэл сайжруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэн, хяналт тавьж ажиллана.

Гэр хорооллын гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах, хүчдэл сайжруулах ажлыг хэрэгжүүлэх

ТНААХ

174

3.2.2. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлж нэгдсэн удирдлагын системд бүрэн холбох, хаягжуулалтыг сайжруулж томоохон гудамж, нийтийн эзэмшлийн талбайд тохижилт хийнэ.

Нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гэр хорооллын гудамжуудад гэрэлтүүлэг тавих ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж алсын удирдлага “Тулга” системд бүрэн холбох

ТНААХ

175

Гэрэлтүүлгийн ашиглагч байгууллагуудын үйл ажиллагааг сайжруулж хариуцлагын тогтолцоог шинэ шатанд гаргах

ТНААХ

176

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын гудамж, хашааг шаардлага хангасан хаягжуулалтаар үе шаттай шинэчлэх

ТНААХ

Газрын алба

177

3.2.3. Гэр хорооллын айл өрхүүдийн ундны ус түгээх байруудыг нэмэгдүүлж, ашиглалтанд оруулж, хяналт тавин ажиллана.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр баригдсан ус түгээх байрнуудыг бүрэн ашиглалтад оруулах

 

 

ТНААХ

178

3.2.4. Дүүргийн хэмжээнд үерийн бүсийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг барих

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Нарангийн голын үерийн хамгаалалтын 2-р ээлжийн 11.8 км далангийн ажлыг гүйцэтгэх

ТНААХ

Газрын алба

179

3.2.5. Сууц өмчлөгчдийн холбоотой хамтран “Тохилог орц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, Сууц өмчлөгчдын холбоодыг цахим мэдээллийн сантай болгоно.

Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааны стандартын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах

ТНААХ

180

3.2.6. Орон сууцны барилгуудын  дээврийн засвар болон цахилгаан шатуудын шинэчлэлийг үргэлжлүүлнэ.

Орон сууцны барилгуудын дээврийн засвар, цахилгаан шатуудын шинэчлэлийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

ТНААХ

181

3.2.7. Гэр хорооллын утааг багасгах шинэлэг арга хэлбэрүүдийг авч хэрэгжүүлнэ.

Гэр хорооллын айл өрхүүдэд  дулаан баригч технологийг шинээр нэвтрүүлэх

 

ТНААХ

182

Төр болон хувийн хэвшлийн халаалтын зууханд тоосонцор бууруулах тоног төхөөрөмж суурилуулах ажлыг эхлүүлэх

ТНААХ

183

Гэр хорооллын айл өрхийн түүхий нүүрсний хэрэглээг бууруулах, сэргээгдэх эрчим хүч, цэвэр түлшний хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар агаарын чанарыг сайжруулах арга хэмжээ авах

ТНААХ

184

3.2.8. Гэр хорооллын хөрс, ус, агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор бие засах газар, муу усны цооногийг соруулж, ариутгах шинэ менежментийг хэрэгжүүлнэ.

Гэр хорооллын хороодод эко бие засах газрын хэрэглээг нэвтрүүлэх

ТНААХ

185

“Ариутгал халдваргүйжүүлэлт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГазар байгуулах

ТНААХ

ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ

Ногоон байгууламжийг өргөтгөж, хуурайшилтаас үүсэх тоосжилтын хэмжээг бууруулна.

186

4.1. Орон сууц, гэр хорооллын сул шороон хөрс бүхий талбайд ногоон байгууламж болон хатуу хучилттай болгож хуурайшилтаас үүсэх тоосжилтыг бууруулна.

Ургамлын бүрхэвчгүй эвдрэлтэй налуу газар, даланг эко хавтангаар бүрж, сул шороон хөрс бүхий талбайг зүлэгжүүлэх

ТНААХ

187

Орон сууцны дундах сул шороон хөрс бүхий газруудад хатуу хучилт хийх

ТНААХ

188

4.2. Олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан “Манай гудамж” төсөл хэрэгжүүлнэ.

Өөрсдийн оршин суугаа гудамжаа үлгэр жишээ тохижуулан амьдрах орчноо сайжруулах зорилго бүхий  “Манай гудамж” төслийн болзолт уралдаан зарлах

ТНААХ

189

Хашаа гудамжаа үлгэр жишээ тохижуулсан иргэдийг урамшуулах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах

ТНААХ

190

4.3. Орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авсан газруудын орчны бүсийн хилийн заагийг тогтоож ашиглалтын хяналтыг өндөржүүлнэ.

Байгаль орчин, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор дүүргийн зарим газар нутгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах асуудлыг судлан шийдвэрлүүлэх

ТНААХ

Газрын алба

191

Тусгай хамгаалттай газрын орчны бүсийн зөвлөл байгуулна.

ТНААХ

192

Дүүрэгт цэцэрлэгт хүрээлэн, хиймэл нуур байгуулах ажлыг үе шаттайгаар нэвтрүүлж эхлэх

ТНААХ

193

Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын ашиглалтын бүсэд үйл ажиллагаа  явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт тавьж ажиллах

ТНААХ

МХХ

194

4.4. “Ургамлын харшилгүй хороо, гудамж” хөдөлгөөн өрнүүлэн хөл газрын ургамлыг устган, ургамлын тоосонцорын дэгдэлтийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн үр дүнд хүргэнэ.

Ургамлын гаралтай харшлын өвчнийг үүсгэгч хөл газрын ургамлыг устгах, тоосонцорын дэгдэлтийг бууруулах бүх нийтийн аяныг 7-10 хоногийн хугацаатай зарлан үр дүнг тооцох

 

ТНААХ

195

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн зэрлэг ургамлыг цэвэрлэн зайлуулах иргэдийн бүлэг ажиллуулах

ТНААХ

196

4.5. Азийн хөгжлийн сан болон бусад төсөл арга хэмжээний тусламжтайгаар хог хаягдлын менежментийг сайжруулах ажпыг зохион байгуулна.

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд оюутан сурагчдыг хамруулан хог хаягдлыг бууруулах чиглэлээр сургалт сурталчилгааны ажлыг өргөжүүлнэ.

ТНААХ

197

Хог хаягдлыг ангилан ялгаж, дахин боловсруулах, ашиглах аргыг нэвтрүүлж эхлэх

ТНААХ

198

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөр боловсруулан  батлуулж мөрдөж ажиллах

ТНААХ

199

Хог хаягдал үүсдэг болон үүсч болзошгүй газруудыг хяналтанд авч иргэдийн бүлэг ажиллуулах

ТНААХ

200

 Хот тохижилтын тусгай зориулалтын техник тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг сайжруулж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх

ТНААХ

201

Хур болон үүсмэл хогийн цэгийн тоог бууруулж, гэр хорооллын айл өрхийн хогийг хуваарийн дагуу ачиж тээвэрлэх ажлыг хэвшүүлэх

ТНААХ

202

Нарангийн энгэрт аюултай хог хаягдал устгах, саармагжуулах байгууламжийн ажлыг эхлүүлэх

ТНААХ

203

4.6. Иргэдийн оролцоотойгоор “Эко ногоон гудамж” төсөл хэрэгжүүлнэ.

Орон сууц, гэр хорооллын нийтийн эзэмшлийн талбайд бичил цэцэрлэг байгуулан ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх

ТНААХ

204

Дүүрэгт мод үржүүлгийн газруудын тоог нэмэгдүүлэх

ТНААХ

Газрын алба

205

Мод тарьж ногоон байгууламж бий болгосон иргэдийг дэмжин урамшуулах

ТНААХ

206

4.7. Дүүргийн ногоон бүсээс мод бэлтгэн түлшинд хэрэглэх хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоож, ойн цэвэрлэгээг мэргэжпийн байгууллагуудаар хийлгэж, гэр хороололд “Хямд түлээ” төсөл хэрэгжүүлнэ.

Хууль бус мод бэлтгэлийг таслан зогсооход иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх

ТНААХ

207

Холбогдох мэргэжлийн байгууллага, хороодтой хамтран ой цэвэрлэх ажлын хүрээнд иргэдийн бүлэг байгуулан “Хямд түлээ” төсөл хэрэгжүүлэх

ТНААХ

Газрын алба

208

4.8. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хууль бус олборлолтыг таслан зогсоож, суурьшлын бүсэд үйл ажиллагаа эрхэлдэг тоосгоны үйлдвэрүүдэд хяналт шалгалт хийж, техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийнэ.

Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын үйл ажиллагаа эрхэлж буй ААНБ-ын ТЭЗҮ-г батлахад  холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллах

ТНААХ

МХХ

209

Байгаль орчин хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг хянаж, батлан ажиллах

ТНААХ

210

Найрамдал шаврын ордод үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд шалгалт хийж, холбогдох байгууллагуудтай хамтран  шийдэх

ТНААХ, МХХ

211

4.9. Байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон байгалийн нөөцийн хууль бус ашиглалтанд тавих хяналтыг сайжруулна.

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалт болон хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хяналт тавих

ТНААХ

МХХ

Газрын алба

212

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын байгаль орчныг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлэх

ТНААХ

ТАВ. ЗАСАГЛАЛЫН ХӨГЖИЛ

Дүүргийн төрийн захиргаа, үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг сайжруулан чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, ил тод, нээлттэй байдлыг хангаж ажиллана.

213

5.1. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт ISO 9001:2015 стандарт нэвтрүүлнэ.

Засаг даргын Тамгын газарт ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах

ТЗУХ

214

Засаг даргын Тамгын газарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй дүрэм, журамд  нэмэлт өөрчлөлт оруулж хэрэгжүүлж ажиллах

ТЗУХ

215

5.2. Дүүргийн захиргааны байгууллагуудад ажиллах төрийн албан хаагчдыг сонгон шалгаруулах тогтолцоо шударга, нээлттэй байж, мэргэшсэн тогтвортой байх зарчмыг баримтлан, шаардлага хангасан иргэдээр төрийн албыг бүрдүүлж, чадварлаг төрийн албыг төлөвшүүлнэ.

Нутгийн захиргааны байгууллагуудын бүтцийг оновчтой тогтоож, чиг үүргийн давхардлыг арилгах

ТЗУХ

216

Төрийн албан хаагчдын сонгон шалгаруултанд “Мерит” зарчмыг хэрэгжүүлж ажиллах

 

217

Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх  сургалтанд хамруулах

ТЗУХ

218

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, төрийн албан хаагчдын ёс зүйн дүрмийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

ТЗУХ

219

5.3. Бүх шатны нутгийн захиргааны байгууллагууд тогтмол хугацаанд иргэдэд ажлаа тайлагнадаг, сонсдог “Дүүргийн нээлттэй засаглал” өдөрлөгийг хийж хэвшүүлнэ.

Нутгийн захиргааны байгууллагуудынНээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг улирал бүр  зохион байгуулж хэвшүүлэх

ТЗУХ

220

Дүүрэг байгуулагдсаны 25 жилийн ойг угтаж 25 бүтээлч ажил санаачлан хэрэгжүүлэх

ТЗУХ

221

5.4. Бүртгэлийн мэдээллийн санг төгөлдөршүүлнэ.

Хороодод иргэний болон эд хөрөнгийн бүртгэлийн талаар иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

БХэлтэс

222

“Нэг иргэн-нэг хаяг” аян зохион байгуулах

БХэлтэс

223

5.5. Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг тогтмолжуулж, үр дүнг тооцох, хяналт тавих тогтолцоог бий болгож, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуульд заасан бүхий л хэлбэрээр шуурхай хүлээн авч, үйл ажиллагааг эрчимжүүлж,  ил тод нээлттэй шийдвэрлэнэ.

Дүүргийн удирдлагуудаас иргэдтэй хийх уулзалтын нэгдсэн хуваарь батлуулж, мөрдөж ажиллах

ТЗУХ

224

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийгхолбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд шуурхай шийдвэрлэх

ТЗУХ

225

5.6. Иргэдэд хүргэх төрийн анхан шатны үйлчилгээг шуурхай хүргэх боломж, нөхцөл хангасан хорооны цогцолбор байртай болгох, алслагдсан хороодын хэсгүүдийн байр барих ажлыг үргэлжлүүлнэ.

6, 16-р хороодын цогцолбор байр барих хөрөнгийн асуудлыг холбогдох байгууллагуудад уламжлах

ТЗУХ

226

Хорооны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, хүн ам, өрхийн  тоог харгалзан, хэсгийн ахлагчийн орон тоог нэмэх асуудлыг боловсруулан шийдвэрлэх, нийгмийн асуудлыг анхааран ажиллах

ТЗУХ

227

21-р хороонд 2 хэсгийн байр барих

ТЗУХ

228

5.7. Нутгийн удирдлагын төв байрыг барьж, төрийн бүх үйлчилгээг нэг цэгт төвлөрүүлэн, иргэдэд хүргэх ая тухтай орчныг бүрдүүлж үйлчилгээний чанарыг сайжруулна.

Нутгийн удирдлагын ордон барих газрыг  чөлөөлөх

ТЗУХ

229

Төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр барилгын хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх

ТЗУХ

230

5.8. Дүүргийн нэг цэгийн үйлчилгээний хүртээмжийг өргөжүүлж, нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн тоог нэмэгдүүлнэ.

3, 15, 16, 29-р хороодод  төрийн үйлчилгээг шинэлэг хэлбэрээр хүргэх ажлыг зохион байгуулах

ТЗУХ

231

5.9. Хороодын хүн амын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор 10000-с дээш хүн амтай хороодыг хуваах асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор 1, 2, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 31-р хороодыг хуваах саналыг холбогдох байгууллагуудад уламжилж, шинээр байгуулагдах хороодын цогцолбор байрны газрын байршлыг тогтоох

ТЗУХ

Газрын алба

232

5.10. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийтийг татан оролцуулж, “Олон нийтийн цагдаа”, “Оюутан цагдаа” арга хэмжээг үргэлжлүүлж, камержуулах ажлыг эрчимжүүлнэ.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд төрийн байгууллага, иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг татан оролцуулж, урамшуулалт эргүүлийг ажиллуулах, дүүргийн  хариуцлагатай эргүүлийн ажлыг улирал бүр зохион байгуулах

ТЗУХ

Цагдаагийн

хэлтсүүд

233

Хорооны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, хүн ам, өрхийн тоог харгалзан, олон нийтийн цагдаагийн ажилтны орон тоог нэмэх саналыг зохих байгууллагад хүргүүлж шийдвэрлүүлэн ажиллах

ТЗУХ

Цагдаагийн

хэлтсүүд

234

Дүүргийн Цагдаагийн 3-р хэлтсийн барилгын өргөтгөлийг эхлүүлэх

ТЗУХ

Цагдаагийн

3-р хэлтэс

235

Урсгал зардлыг шийдвэрлэн урьд онуудад суурилуулсан камерыг бүрэн ашиглалтад оруулах

ТЗУХ

Цагдаагийн

хэлтсүүд

236

5.11. Замын хөдөлгөөний эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, автын осол, түүнээс учрах хохирлыг бууруулна.

Зам тээврийн осол хэргүүд гарч байгаа замуудад явган зорчигч болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарласан хайс, хашлага, хурд сааруулагч нэмж байрлуулах

ТЗУХ

ЗЦХ

237

Зам тээврийн гэмт хэрэг, осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор, сургалт зохион байгуулах, богино хэмжээний шторк, видео хийж, шинэчлэн батлагдсан хууль тогтоомжуудаар ном, товхимол бэлтгэн санамж сэрэмжлүүлгийн материал хэвлүүлж тараах

ТЗУХ

ЗЦХ

238

5.12. Батлан хамгаалах хуулийг орон нутагт сурталчлах, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж биелэлтэнд хяналт тавин иргэдэд төрийн батлан хамгаалах үйлчилгээг хүртээмжтэй, чирэгдэлгүй хүргэнэ.

Дүүргийн хэмжээнд хугацаат цэргийн албанд татах, халах, цэргийн гэрээт алба, цэргийн дүйцүүлэх албанд элсүүлэх ажлыг хуулийн дагуу зохион байгуулж, цэргийн насны залуучуудыг урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношлогоонд хамруулж, өвчлөлийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх

Цэргийн штаб

ЭМТ

239

Дайчилгааны бэлэн байдлын бэлтгэлжилтийг дээшлүүлж, албан тушаалтан, дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн сургалтыг  зохион байгуулж, мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлэх

Цэргийн штаб

240

Орон нутагт батлан хамгаалах  хуулийг  хэрэгжүүлэх, сурталчлах, иргэдэд батлан хамгаалах төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх

Цэргийн штаб

241

Төрийн нууцын тухай хууль, журмыг хэрэгжүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийнстандартыг мөрдөж ажиллах

Цэргийн штаб

242

5.13. Байгалийн болон гэнэтийн гамшиг, ослоос хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, хор хөнөөлийг арилгах, нөхөн сэргээх чадавхийг нэмэгдүүлэх талаар шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллана.

Гамшгийн голомтонд ажиллах болон гамшгаас хамгаалах сургалт сурталчилгааны ажилд  шаардлагатай автомашин худалдан авахад  дэмжлэг үзүүлэх

СТСХ

ОБХ

 

243

Хороодод гамшгаас хамгаалах загвар төлөвлөгөө боловсруулан,  тодотгол хийж батлуулах

ТЗУХ

ОБХ

244

Онцгой байдлын хэлтсийн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор орон сууц барих боломжит газрын асуудлыг  шийдвэрлэх

ОБХ

Газрын алба

245

Гамшгаас хамгаалах бэлтгэл ажлыг иж бүрэн хангасан жишиг ЕБС-ийг бий болгон сурталчлах

ОБХ

БХ

246

5.14. Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, ухаалаг технологийг нэвтрүүлэн ажиллана.

Дүүргийн  мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд дүүргийн болон хороодын дотоод сүлжээний шинэчлэл хийж, сүлжээний тасалдалгүй болгох, E-Office буюу дотоод майл мессенжер нэвтрүүлэх ажлыг үе шатлалтайгаар хэрэгжүүлэх

ТЗУХ

247

Шинэ дэвшилтэт технологи болох “IP” хяналтын камерыг нэвтрүүлж нэгдсэн нэг хяналттай болгох

ТЗУХ

248

 Дүүргийн шилэн кабелыг засварлан шинэчлэх, шинэ дэвшилтэт технологи болох “IPPBX” буюу дотуур холбоо нэвтрүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

ТЗУХ

249

Дүүргийн төрийн байгууллагуудад хадгалагдаж байгаа цаасан баримтыг цахим хувь үйлдэж, төрийн архивын нэгдсэн системд оруулах, цаасан болон цахим баримтын аюулгүй байдлыг хангах бэлтгэл ажлыг хангах

ТЗУХ

250

Төрийн архивын лавлагаа мэдээллийг нэг цонхны үйлчилгээгээр  иргэд, байгууллагад олгох ажлыг хэвшүүлэх

ТЗУХ

251

Архив, бичиг хэргийн түвшинд тоон гарын үсэг нэвтрүүлэх, байгууллага хооронд цахим хэлбэрээр албан бичиг явуулж харилцах ажлыг эхлүүлэх

ТЗУХ

252

5.15. Дүүргийн Засаг даргын дэргэд “Хэвлэл мэдээллийн төв” байгуулж, иргэд, олон нийт, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан, дүүргийн төр, захиргааны байгууллагаас зохион байгуулсан ажлын мэдээллийг  иргэд, олон нийтэд шуурхай хүргэх

ТЗУХ