СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 41 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар”, Стандартчлал хэмжил зүйн Үндэсний зөвлөлийн 2011 оны 2 дугаар тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан "Баримт бичгийн стандарт"-ыг баримтлан байгууллагын хэмжээнд албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг зохицуулахад энэхүү зааврын зорилго оршино.

Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх болон харьяа байгууллагын үйл ажиллагааны явцад бий болсон баримтыг архивт хүлээн авах, эмхлэн цэгцлэх, нягтлан шалгах, хадгалж хамгаалах, ашиглуулах, төрийн архивт шилжүүлэх, тоо бүртгэл хөтлөхөд архивын тухай хууль тогтоомж, энэхүү зааврыг дагаж мөрдөнө.

Монгол хэлний тухай хуулийг энд дарж үзнэ үү

Монгол хэл бичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай засгийн газрын тогтоолыг энд дарж үзнэ үү. 

Дүүргийн засаг даргын тамгын газрын захиргаа, хуулийн хэлтсийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын тамгын газрын орон тооны бус ёс зүйн хорооны ажиллах журам

Нийслэлийн засаг даргын тамгын газарт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн сан бүрдүүлэх, мэдээлэх хуваарь

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

 

Зорилт

Хийгдэх ажлууд

Хугацаа

Шаардагдах хөрөнгө

Хариуцах эзэн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Нэг. Байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагаа

1

Дүүргийн төр захиргааны үйл ажиллагаанд хууль дээдлэх ёсыг бодитой  хэрэгжүүлж, төрийн албан хаагчдыг сонирхолын зөрчил, авилгад өртөхгүй байх, урьдчилан сэргийлэх эрх зүй, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын дагуу дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 2014 онд хэрэгжүүлэх “Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

2

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 2014 оны хэрэгжүүлэх “Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

4

Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад хяналт шалгалт, үнэлгээ хийх, үйл ажиллагаа явуулах ажлын баг бүрэлдэхүүнийг байгуулах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

5

Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 2014 оны үйл ажиллагаанд үр дүнд суурилсан нэгтгэн дүгнэх үнэлгээ хийх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

6

Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж, үр дүнгийн талаар санал асуулга явуулах, ахиц дэвшил гаргахад хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлаар дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлын хэсэг, ХМОНХА

7

Нийслэл дүүргийн удирдлагуудаас цаг үеийн асуудлаар өгсөн үүрэг даалгаварын дагуу удирдамж, төлөвлөгөө боловсруулан дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хэсэгчилсэн болон түүвэрчилсэн хяналт, шалгалт хийж, дүнг дүүргийн удирдлагуудад танилцуулна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

8

Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас амаар болон бичгээр ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэнд үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ хийнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

9

Дүүрэгт хэрэгжиж буй холбогдох эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийн явцад үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ хийнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

10

Дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

11

Дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын  хэрэгжилтэнд үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ хийнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

12

Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан Үндэсний хөтөлбөр болон нийслэл, дүүргийн дэд хөтөлбөрүүдийн хэргэжилтийн явцад үр дүнд суурилсан үнэлгээ хийх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

13

Дүүргийн Засаг даргын Захирамжийн хэрэгжилтийн явцад үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээ хийнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

14

Дүүргийн удирдлагын зөвлөлийн хуралдааны явц, тогтоол шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийн явцад үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ явцын үнэлгээ хийнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

15

 

Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, хороодын архив албан хэрэг хөтлөлтийн стандартад үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

16

 

Хүний нөөцийн бодлого үйл ажиллагааны талаар үр дүнд суурилсан хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийнэ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

 

Орон тооны бус ёс зүйн хороо байгуулах тухай

   "АРХИГҮЙ БААСАН ГАРАГ" дэд хөтөлбөрийг энд дарж үзнэ үү.

   "ЭРҮҮЛ ОРЧИН - ЭРҮҮЛ ДҮҮРЭГ"   дэд   хөтөлбөрийг энд дарж үзнэ үү.