Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийх журмын нэгдүгээр хавсралт

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,
ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ, МЭДЭЭЛЭХ ХУВААРЬ

 

Тайлан мэдээний нэр

Анхан шатны тайлан мэдээ

 

Гаргах байгууллага

Хугацаа (сар, өдөр)

Хүлээн авах байгуул-лага

Тайлан мэдээг нэгтгэн хүргүүлэх дээд шатны байгууллагын нэр, хугацаа

1

Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

01.15

НЗДТГ-ын НЗУХ

ТАЗ
01.17

2

Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн зөрчлийн мэдээ

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

01.01
07.01

НЗДТГ-ын НЗУХ

ТАЗ
01.15
07.15

3

Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

01.15

НЗДТГ-ын НЗУХ

АТГ
01.20

4

Нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажилтнуудын /төрийн захиргаа, улс төр, төрийн тусгай/ нэрийн жагсаалт

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

01.05

НЗДТГ-ын НЗУХ

АТГ
01.15

5

ХАСХОМ-ын тайлан

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

02.01

НЗДТГ-ын НЗУХ

АТГ
03/01

6

Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын биелэлтийн тайлан

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

01.05

НЗДТГ-ын СБТХ

ЭЗХЯ
02.01

7

Монгол Улсын Их хурлын болон Засгийн газрын тогтоол, албан даалгавар, тэмдэглэлийн биелэлтийн мэдээ

Дүүргийн ЗДТГ, Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд

01.05
07.05

НЗДТГ-ын ХШҮХ

ЗГХЭГ
01.10
07.10

8

Монгол Улсын Засгийн  газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийн мэдээ

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

01.05
05.10

НЗДТГ-ын СБТХ

ЗГХЭГ
02.01
06.01
 

9

Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтийн мэдээ

Нийслэлийн  Засаг даргын хэрэгжүүлэгч бүх агентлаг, харьяа газрууд

01.05
06.10

НЗДТГ-ын СБТХ

 
ЭЗХЯ
02.01
07.01

10

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийн мэдээ

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

01.15
10.15
 

НЗДТГ-ын СБТХ

ЗГХЭГ
НИТХ
03.15
11.15

11

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн тухай оны зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн мэдээ

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

01.15
07.05
10.15
 

НЗДТГ-ын СБТХ

ЗГХЭГ
НИТХ
03.15
11.15

12

Байгууллагын сар бүрийн үйл
ажиллагааны мэдээлэл

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

Сар бүрийн   30-ны дотор

НЗДТГ-ын НЗУХ

ЗГХЭГ
Сар бүрийн 10

13

Нийслэлийн Засаг даргаас иргэдэд үзүүлж буй төрийн алба, ажил үйлчилгээний үр дүнгийн талаар иргэдийн дунд санал асуулга явуулсан дүнгий мэдээ

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

02.20

НЗДТГ-ын НЗУХ-ийн ИХАТ

ЗГХЭГ
03.15

14

Үндэсний хөтөл-бөрийн биелэлтийн мэдээ

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

12.20

НЗДТГ-ын ТХАХ

Холбогдох яам
02.10

15

Нийслэлд хэрэгжиж буй гадны орнуудын төсөл, хөтөлбөрийн биелэлтийн мэдээ

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

06.10
12.20

НЗДТГ-ын ТХАХ

Холбогдох яам
02.10

16

Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн мэдээ /СС-290-р тушаал 5-р хавсралт/

НХОГ,НАЗГ, дүүргүүд болон эрх шилжсэн байгууллагууд

Сар бүрийн     3-ны дотор

НЗДТГ-ын СТСХ

Холбогдох яам
Сар бүрийн 10-ны дотор
 
 

17

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ

Дүүргүүд,
ТЕЗ-н шууд харьяаны байгууллагууд

Сар бүрийн    4-ны дотор
Сар бүрийн      2-ны дотор

НЗДТГ-ын СТСХ

Сангийн яам
Сар бүрийн   6-ны дотор
 

18

Төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн хагас жил, бүтэн жилийн тайлан

Дүүргүүд,
ТЕЗ-н шууд харьяаны байгууллагууд

02.25
07.15

НЗДТГ-ын СТСХ

Сангийн яам
03.25
07.25

19

Төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн улирлын тайлан

ОНӨҮГазрууд

Улирлын санхүүгийн тайланг дараа сарын 10-ны дотор, жилийн санхүүгийн тайланг дараа оны 02 сарын 10-ны дотор

НЗДТГ-ын СТСХ

 

20

Гадаад  харилцааны үйл ажиллагааны тайлан

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

12.20

НЗДТГ-ын ГХХ

ГХЯ
12.25

21

Улаанбаатар хотоос Москва, Сөүл, Эрээн хотуудад суугаа төлөөлөгчдийн газрын хагас бүтэн жилийн тайлан

Улаанбаатар хотоос гадаад орнуудад суугаа төлөөлөгчид

06.20
12.20

НЗДТГ-ын ГХХ

ГХЯ
06.25
12.25

22

Гадаад улс оронд албан томилолтоор ажилласан тухай тайлан

НЗД-ын захирамжаар Гадаад улс оронд зорчсон албан хаагчид

14 хоногийн дотор

НЗДТГ-ын ГХХ

ГХЯ
02.01

23

Гэмт хэргээс Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажлын тайлан

НЦГ
ЗЦГ

07.01
12.15

 
НЗДТГ-ын ХЭЗХ

ХЗЯ
01.15
07.15

24

Эрх зүйн ажлын тайлан

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

07.01
12.15

 
НЗДТГ-ын ХЭЗХ

ХЗЯ
01.15
07.15

25

Хүний эрхийн талаар хийсэн ажлын тайлан

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

06.15
12.15

НЗДТГ-ын ХЭЗХ
 

ХЗЯ
06.25
12.25

26

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгч-дийн хурал болон Тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоолын биелэлтийн мэдээ

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

01.05
07.05

НЗДТГ-ын ХШҮХ

НИТХ-ын ажлын албанд
01.20
07.20

27

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Засгийн газрын гишүүдтэй байгуулсан “Санамж бичиг”-ийн хэрэгжилтийн мэдээ

НЗДТГ-ын хэлтсүүд

01.05

НЗДТГ-ын СБТХ

Холбогдох яам
01.20
07.20

28

Нийслэлийн удирдлагуудын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

01.05
07.05

НЗДТГ-ын СБТХ

Нийслэлийн удирдлагад
01.20
07.20

29

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүл эх үр дүнгийн гэрээний биелэлт

Дүүргүүд

01.05
07.05

ХШҮХ

Нийслэлийн удирдлагад
01.20
07.20

30

Нийслэлийн Удирдлагууд өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлтийн мэдээ

Үүрэг өгөгдсөн байгууллагууд

14 хоног тутам

НЗДТГ-ын ХШҮХ

Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд
14 хоног тутам

31

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжуудын биелэлтийн мэдээ 

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

03.20
06.20
09.20
12.20

НЗДТГ-ын ХШҮХ

Нийслэлийн удирдлагад
06.10
12.25

32

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлын мэдээ

ДЗДТГ,
НХААГ,
НХОГ, НАЗГ

14 хоног тутам

НЗДТГ-ын ХШҮХ

Нийслэлийн удирдлагад
сар бүрийн 10-ны дотор

33

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоолоор батлагдсан дэд хөтөлбөрийн биелэлтийн мэдээ

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

01.05

НЗДТГ-ын ТХАХ

НИТХ-ын ажлын албанд
03.20

34

Нийслэлийн хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн мэдээ, судалгаа

НЦГ

07.15
01.15

НЗДТГ-ын ХЭЗХ

 

35

Нийслэлийн Засаг даргатай холбоотой гарсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн талаарх тайлан

ШШГГ

01.15

НЗДТГ-ын ХЭЗХ

 

36

Нийслэлийн Засаг даргын бүрэн эрхийг тусгасан хуулийн хэрэгжилтийн тайлан

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

01.15

НЗДТГ-ын ХЭЗХ

 

37

Өргөдөл,  гомдлын  шийдвэрлэлтийг зохион байгуулсан ажлын тайлан

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

Улирал бүрийн сүүлийн сарын 30-ны дотор

НЗДТГ-ын НЗУХ-ийн ИХАТ

 

38

Удирдлагуудын иргэдтэй хийсэн уулзалтын тайлан

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

Улирал бүрийн сүүлийн сарын 30-ны дотор

НЗДТГ-ын НЗУХ-ийн ИХАТ

 

39

Байгууллагын үйл ажиллагааны хаагс болон бүтэн жилийн дэлгэрэнгүй тайлан

Нутгийн захиргааны байгууллагууд

01.10

07.10

НЗДТГ-ын ХШҮХ

Нийслэлийн удирдлагад
02.15