Малын гоц халдварт шүлхий өвчинтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай

Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Нийслэлийн засаг даргын 2015 оны захирамж

Монгол улсын засгийн газрын тогтоол - №82