Тогтоолын дэлгэрэнгүй болон хавсралтыг ЭНДЭЭС үзнэ үү

Тогтоолын өөрчлөлтийн дэлгэрэнгүй болон хавсралтыг ЭНДЭЭС үзнэ үү.

Видео