АЛСЫН ХАРАА:

Сонгинохайрхан дүүрэг нь төрийн үйлчилгээний оновчтой шийдэл, ухаалаг-тогтвортой, цахим технологид тургуурласан иргэн төвтэй, нийслэл хотын хөгжилд тэргүүлэгч үүрэгтэй ногоон үзэл баримтлал бүхий дүүрэг болон өргөжин хөгжинө. 

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Төр иргэний хамтын ажиллагаа, бүтээлч оролцоонд тулгуурлан амар тайван нийгмийг цогцлоон хөгжүүлэхэд эрхэм зорилго оршино.