ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХ, ЧИГ ҮҮРЭГТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛИУДЫН ЭМХЭТГЭЛИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ. 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

Дугаар 109. “Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам” /1995.05.15/
Дугаар 71. “Монгол улсын цол хүртээх, одон, медалиар шагнах журам”-ыг батлах тухай /1999.05.07/
Дугаар 17. “Морин хуураа дээдлэн, дэлгэрүүлэх тухай” /2002.02.11/
Дугаар 133. “Үндэсний сурын харвааг хөгжүүлэх тухай” /2002.10.01/
Дугаар 172. “Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүн, тэдгээрийг дайчлах журам” /2002.11.08/
Дугаар 134. “Уртын дуугаа өвлөн дэлгэрүүлэх тухай” /2004.09.01/
Дугаар 01. “Монгол хөөмийн урлагийг хөгжүүлэх тухай” /2006.01.05/
Дугаар 302. “Монгол Улсын төрийн шагналын дүрэм батлах тухай” /2006.09.29/
Дугаар 97. “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулж байх тухай /2007.05.24/
Дугаар 53. “Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх” /2010.03.26/
Дугаар 158. “Номын баярын өдөр тэмдэглэх тухай” /2012.08.24/
Дугаар 63. “Мод тарих үндэсний өдөр батлах тухай” /2010.04.14/
Дугаар 178. “Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай /Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тухай/” /2013.11.25/

 


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Дугаар 43. “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөрийг батлах тухай” /1995.06.23/
Дугаар 73. “Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” /1995.10.17/
Дугаар 73. “Улсын их хурлын тогтоол төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай” /2002.11.08/
Дугаар 14. “Төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албанд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам” /2003.05.08/
Дугаар 13. “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам” /2003.05.08/
Дугаар 21. “Монгол Улсын төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлогыг батлах тухай” /2004.04.23/
Дугаар 24. “Монгол Улсын төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратеги”-ийн баримт бичгийг батлах тухай” /2004.04.30/
Дугаар 12. “Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого батлах тухай” /2008.01.31/
Дугаар 64. “Төр, хувийн хэвшлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай” /2009.10.15/
Дугаар 33. “Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах болзол, “Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах иргэний төлөх төлбөрийн хэмжээг тогтоох сүлжээг батлах тухай” /2009.04.30/
Дугаар 81. “Нийгмийн халамжийг сайжруулах талаар авах арга хэмжээний тухай” /2009.11.25/
Дугаар 95. “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого” /2009.12.24/
Дугаар 48. “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлах тухай” /2010.07.15/
Дугаар 52. “Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого батлах тухай” /2012.05.22/
Дугаар 37. “Монгол улсын Засгийн газрын 2012-оос 2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай” /2012.09.18/
Дугаар 20. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл  ахуйн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” /2013.02.07/
Дугаар 18. “Төрөөс эрдэс баялагийн салбарт баримтлах бодлого батлах тухай” /2014 .01.16/
Дугаар 43.  “Ногоон хөгжлийн бодлого батлах тухай” /2014.06.13/
Дугаар 53. “Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай” /2014.07.01/
Дугаар 52. “Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай” /2015.06.11/
Дугаар 62. “Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай” /2015.06.19/
Дугаар 63. “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого батлах тухай” /2015.06.19/

 


МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Дугаар 96. “Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” /1995.06.14/
Дугаар 19. “Төрийн захиргааны мэргэшсэн албан хаагч бэлтгэх, мэргэшлийг дээшлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” /1997.01.15/
Дугаар 52. “Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан буюу хүндэт тэмдгийн тухай” /1997.02.19/
Дугаар 54. “Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас олгох шагналын тухай” /1997.02.19/
Дугаар 253. “Төрийн захиргааны албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам” /1997.12.24/
Дугаар 52. “Төрийн үйлчилгээний албаны зарим албан хаагчид олгох нэмэгдэл хөлс, нэмэгдлийн доод хэмжээ” /1998.04.15/
Дугаар 96. “Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр батлах тухай” /1999.06.18/
Дугаар 198. “Зардлын норматив, журам батлах тухай” /1999.11.24/
Дугаар 2. “Зэвсэгт хүчин, хилийн цэргийн офицер, ахлагч нарт төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай” /2000.01.05/
Дугаар н/112. “Дайчилгааны тухай Монгол Улсын хуулийг хэрэгжүүлэх зарчим арга хэмжээний тухай” /2000/
Дугаар 120. “Уур амьсгалын өөрчлөлт үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” /2000.07.19/
Дугаар мн/110. “Дайчилгааны тухай Монгол Улсын хуулийг хэрэгжүүлэх зарчим арга хэмжээний тухай” /2001/
Дугаар 248. “Ойн тухай үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” /2001.10.31/
Дугаар 230. “Төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагыг дайны байдлын үеийн бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагаанд шилжүүлэх журмын тухай” /2002/
Дугаар 120. “Зардлын норматив, нийтлэг жишиг батлах тухай” /2002.06.11/
Дугаар 146. “Чанарын болон байгаль орчны удирдлага /менежмент/-ыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” /2002.07.08/
Дугаар 182. “Ус цаг уур, орчны хяналт- шинжилгээний салбарыг 2015 он хүртэлх хугацаанд хөгжүүлэх хөтөлбөр” /2002.09.09/
Дугаар 230. “Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний тайван цагийн сургалтыг зохион байгуулах журам” /2002.11.13/
Дугаар 160. “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр батлах тухай” /2003.06.24/
Дугаар 112. “Төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл, журам” /2004.05.05/
Дугаар 67. “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” /2005.04.01/
Дугаар 190. “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах журам” /2007.08.01/
Дугаар 303. “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах үндэсний хөтөлбөр” /2007.11.21/
Дугаар 354. “Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай” /2007.12.26/
Дугаар 49. “Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах журам” /2008.12.03/
Дугаар 175. “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт батлах тухай” /2008.05.14/
Дугаар 194. “Цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах журам” /2008.05.28/
Дугаар 67. “Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай” /2008.12.24/
Дугаар 05. “Нийтийн биеийн тамир, спортын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” /2009.01.01/
Дугаар 13. “Сумын Засаг даргын Тамгын газрын орон тооны хязгаарыг тогтоох тухай” /2009.01.14/
Дугаар 143. “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт ” /2009.05.14/
Дугаар 157. “Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” /2009.05.27/
Дугаар 173. “Хоршоо хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр-П”/2009.06.10/
Дугаар 60. “Чацаргана хөтөлбөр батлах тухай” /2010.03.10/
Дугаар 88. “Хөгжлийн индексийн тухай” /2010.04.07/
Дугаар 90. “Цөлжилттэй тэмцэх хөтөлбөр батлах тухай” /2010.04.14/
Дугаар 172. “Түүхэн үйл явдлын ой, тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх, гавъяат үйлстнийг алдаршуулах, дурсгалыг нь мөнхжүүлэх журам” /2010.07.07/
Дугаар 48. “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлах тухай” /2010.07.15/
Дугаар 271. “Жишиг хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /Наадмын санхүүжилт/” /2010.10.20/
Дугаар 288. “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм” /2010.11.10/
Дугаар 334. “Нийгмийн үйлчилгээний жишиг норматив батлах тухай” /2010.12.22/
Дугаар 8. “Хүүхэд хамгааллын төв байгуулах тухай” /2011.01.12/
Дугаар 32. “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөр” /2011.02.01/
Дугаар 36. “Хувийн хэвшлийн хөгжлийг дэмжих үндэсний стратеги батлах тухай” /2011.02.09/
Дугаар 62. “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам” /2011.03.02/
Дугаар 145. “Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” /2011.05.03/
Дугаар 277. “Нэн ховор, ховор амьтдыг хамгаалах хөтөлбөр батлах тухай” /2011.09.21/
Дугаар 303. “Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах үндэсний хөтөлбөр” /2011.10.26/
Дугаар 312. “Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай” /2011.11.09/
Дугаар 359. “Эрүүл хот, дүүрэг, сум, баг, ажлын байр, сургууль бий болгох үндэсний хөтөлбөр” /2011.12.16/
Дугаар 2. “Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр” /2012.01.04/
Дугаар 17. “Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”/2012.01.18/
Дугаар 61. “Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний дөрөв дэх хөтөлбөр”/2012.02.29/
Дугаар 122. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах” Үндэсний дөрөв дэх хөтөлбөр” /2012.04.18/
Дугаар 146. “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратеги батлах тухай” /2012.05.02/
Дугаар 185. “Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж олгох журам, Ахмад настанд тусламж хөнгөлөлт үзүүлэх журам, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тусламж, хөнгөлөлт үзүүлэх журам)” /2012.05.30/
Дугаар 255. “Ойн талбайн норматив, байршил батлах тухай” /2012.07.25/
Дугаар 30. “Орон нутгийн хөгжлийн сан болон орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох шилжүүлэг тооцох аргачлал, орон нутгийн төсвийн суурь зарлага тооцох аргачлал” /2012.09.15/
Дугаар 30. “Орон нутгийн төсвийн аргачлал батлах тухай” /2012.09.15/
Дугаар 115. “Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих журам батлах тухай” /2012.11.03/
Дугаар 120. “Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө” /2012.11.03/
Дугаар 129. “Дотоод аудитын дүрэм батлах тухай” /2012.11.17/
Дугаар 151. “Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтанд оруулах дүрэм батлах тухай” /2012.12.01/
Дугаар 171. “Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр батлах тухай” /2012.12.15/
Дугаар 206. “Төсвийн тусгай шаардлагыг хангуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих журам” /2012.12.22/
Дугаар 68. “Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг сонгоход баримтлах босго үнэ/” /2013.03.02/
Дугаар 93. “Журам батлах тухай /агнуур зохион байгуулалт/” /2013.03.16/
Дугаар 205. “Журам шинэчлэн батлах тухай /ойн зохион байгуулалт хийх/” /2013.03.22/
Дугаар 153. “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний төвийн үйл ажиллагааны журам” /2013.04.27/
Дугаар 169. “Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам” /2013.05.11/
Дугаар 226. “Сумдын хөгжлийн загвар болон түүнд хамаарах нэг маягийн загвар зургийн жагсаалт батлах тухай” /2013.06.22/
Дугаар 280. “Журам батлах тухай /Хаягжуулалт/” /2013.08.02/
Дугаар 281. “Конвенцийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай” /2013.08.02/
Дугаар 295. “Зөв Монгол хүүхэд” үндэсний хөтөлбөр” /2013.08.16/
Дугаар 303. “Жагсаалт батлах тухай /Байгальд халгүй техник, тоног, төхөөрөмж/” /2013.08.23/
Дугаар 320. “Монгол улсын дипломат, албан паспорт, буцах үнэмлэх олгох, эзэмших, хадгалах журам” /2013.09.18/
Дугаар 326. “Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай” /2013.09.21/
Дугаар 322. “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам” /2013.09.21/
Дугаар 374. “Журам батлах тухай /Байгаль орчны үнэлгээ/” /2013.11.16/
Дугаар 394. “Журам шинэчлэн батлах тухай  /Малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох тухай/” /2013.11.30/
Дугаар 389. “Төлөвлөгөө батлах тухай /Улсын усны нөөцийн менежментийн нэгдсэн төлөвлөгөө/” /2013.11.30/
Дугаар 416. “Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр” /2013.12.14/
Дугаар 12. “Журам батлах тухай /Улсын төсвийн хөрөнгөөр судалж тогтоосон газрын доорх усны нөөцийн эрэл хайгуул, судалгааны зардлыг ус ашиглагчаар эргүүлэн төлүүлэх тухай/” /2014.01.18/
Дугаар 29. “Зарим аймгийн дулаан хангамжийг сайжруулах төслийг эрчимжүүлэх тухай” /2014.01.28/
Дугаар 34. “Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр батлах тухай” /2014.02.07/
Дугаар 43. “Журам шинэчлэн батлах тухай /Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлыг төлөвлөх, зарцуулах/” /2014.02.14/
Дугаар 40. “Оюутан цэрэг” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай” /2014.02.14/
Дугаар 147. “Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” /2014.05.10/
Дугаар 222. “Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хайх, ашиглах тусгай журам батлах тухай” /2014.07.09/
Дугаар 242. “Сумын хөгжлийн индекс тооцох аргачлал батлах тухай” /2014.07.28/
Дугаар 278. “Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр (2014-2016) батлах тухай” /2014.08.28/
Дугаар 279. “Ахуйн үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр” /2014.08.28/
Дугаар 298. “Хөтөлбөр батлах тухай /Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр/” /2014.09.18/
Дугаар 332. “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай” /2014.10.11/
Дугаар 341. “Хөтөлбөр батлах тухай /Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай/” /2014.10.18/
Дугаар 384. “Журам батлах тухай /Шилэн данс/”/2014.12.15/
Дугаар 405. “Төрийн жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам” /2014.12.30/
Дугаар 08. “Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” /2015.01.12/
Дугаар 24. “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам” /2015.01.26/
Дугаар 53. “Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” /2015.02.09/
Дугаар 122. “Журам шинэчлэн батлах тухай /малчин, мал бүхий этгээдэд урамшуулал олгох тухай/” /2015.03.30/
Дугаар 183. “Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2015 оны хэмжээг тогтоох тухай” /2015.05.11/
Дугаар 248. “Түрээсийн орон сууц хөтөлбөр батлах тухай” /2015.06.15/
Дугаар 263. “Журам батлах тухай /Хог хаягдлыг дахин боловсруулах, урамшуулах/” /2015.06.29/
Дугаар 264. “Жагсаалт батлах тухай /Аюултай хог хаягдал/” /2015.06.29/
Дугаар 288. “Аргачлал батлах тухай /Хог хаягдлын норматив тогтоох тухай/” /2015.07.07/
Дугаар 292. “Хөдөө аж ахуйн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай” /2015.07.07/
Дугаар 293. “Төв суурин газрын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай” /2015.07.07/

 


ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

Дугаар 02. “Төрийн жинхэнэ албанд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам” /2003.01.27/
Дугаар 18. “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам” /2004.06.15/
Дугаар 34. “Ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт,Ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт боловсруулах заавар” /2004.11.08/
Дугаар 99. “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам” /2010.11.18-ны өдрийн 123 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт орсон/
Дугаар 129. “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”/2010.12.01/
Дугаар 60. “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам” /2013.04.11/
Дугаар 71. “Төрийн албаны тэргүүний ажилтан” тэмдгээр шагнах журам /2013.04.24/.
Дугаар 86. “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах” журам, заавар /2013.05.17/.
Дугаар 128. “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай” /2013.06.24/
Дугаар 126. “Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, дүгнэх журам” /2014.10.24/
Дугаар 14. “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”
“Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүнэх журам”, Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”, Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”

 

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ТОГТООЛ

Дугаар 33. “Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай” /2006.07.03/
Дугаар 08. “Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай” /2009.03.31/
Дугаар 08. “Төрийн албаны тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай” /2010.04.26/

 

 

САЛБАРЫН САЙДЫН ТУШААЛ 

1. Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал
Дугаар 128. “Хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлийг тодорхойлох тухай зөвлөмж” /2000.05.05/
Дугаар 166. “Ээлжийн амралт олгох заавар, олговор тооцох журам” /2000.06.14/
2.Сангийн сайдын тушаал
Дугаар 133. “Тендерийн жишиг баримт шинэчлэн батлах тухай” /2009.06.04/
Дугаар 238. “Төсвийн урамшуулал олгох хувь, хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, түүнийг зарцуулах, тайлагнах, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах, хяналт тавих журам” /2012.11.15/
Дугаар 239. “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам” /2012.11.15/
Дугаар 244. “Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам батлах тухай” /2012.11.19/
Дугаар 264. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам” /2012.12.13/
Дугаар 275. “Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл боловсруулах заавар” /2012.12.20/
Дугаар 276. “Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам” /2012.12.21/
Дугаар 290. “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам” /2012.12.27/
Дугаар 294. “Төсвийн ерөнхий, ахлах нягтлан бодогчид тавигдах шаардлага, шалгуур журам” /2012.12.28/
Дугаар 20/19. “Жолоочийн даатгалын санд хөрөнгө шилжүүлэх журам” /2013.01.02/
Дугаар 11. “Ашигт малтмалын нөөц ашигласаны төлбөрийг хуваарилах, зарцуулах, тайлагнах заавар” /2013.01.15/
Дугаар 24/А-9. “Засгийн газрын болон төсвийн байгууллагын дансыг Монгол банк, арилжааны банкинд нээх, хаах журам” /2013.01.24/
Дугаар 29. “Дотоод аудитын хорооны дүрэм батлах тухай” /2013.01.30/
Дугаар 39. “Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам, жишиг бичиг баримт” /2013.02.21/
Дугаар 43. “Заавар батлах тухай /Орон нутгийн хөгжлийн сан/” /2014.03.06/
Дугаар 73. “Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам, төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн журам” /2013.03.30/
Дугаар 65. “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны дотоод хяналтын журам” /2014.03.27/
Дугаар 95. “Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд мөрдөх журам” /2014.03.30/
Дугаар 90. “Орон нутгийн санхүү, төрийн сангийн ажилтны ажил үүргийн жишиг заавар батлах тухай” /2015.04.15/
3. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын тушаал
Дугаар А/299. “Чиглэл батлах тухай” /2013.08.14/
Дугаар А/49, А/56. “Монгол Улсын Их, Дээд сургуульд суралцаж байгаа оюутан залуусыг суралцах хугацаанд нь цэргийн сургалтанд хамруулж, цэргийн алба хаалгах журам” /2014.03.05/
Дугаар А/112. “Чиглэл батлах тухай” /2014.03.24/
Дугаар А/245. “Цэцэрлэгийн хомсдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” /2014.06.04/
4. Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын тушаал
Дугаар А-156. “Ус ашиглах, хэрэглээг тоолууржуулах журам” /2013.05.16/
Дугаар А140/63. “Ойг хамгаалах, тарьц суулгац ургуулах ажлыг урамшуулах журам” /2014.03.31/
Дугаар 115. “Хог хаягдлын мэдээллийн санг бүрдүүлэх, мэдээллээр үйлчлэх журам” /2014.04.09/
Дугаар 116. “Хог хаягдлын улсын тоо бүртгэл хөтлөх, тайлагнах журам” /2014.04.09/
Дугаар A-80/A-28/73. “Жагсаалт батлах тухай / 2015 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт/” /2015.02.25/
Дугаар А-138. “Аргачлал батлах тухай /Уул уурхайн ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт нөхөн сэргээлт хийх/” /2015.03.30/
Дугаар A-230/127. “Журам батлах тухай /Усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх тухай/”/2015.06.05/
5. Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын тушаал
Дугаар А/74. “Журам батлах тухай /Малыг бүртгэх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх тухай/” /2011.05.12/
Дугаар А/86. “Өвчний жагсаалт, заавар батлах тухай /Хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох мал амьтны өвчний жагсаалт/” /2011.06.02/
Дугаар A/169. “Мэдээллийн шинэчилсэн маягт, график батлах тухай” /2011.09.20/
Дугаар А/90. “Жагсаалт батлах тухай /хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон ургамал, хөнөөлт шавьж/” /2015.06.26/
6. Хууль зүйн сайдын тушаал
Дугаар А/125. “Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэх журам”/2014.07.10/
7. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал
Дугаар А/77. “Монгол улсын хүн амын насжилтын стратегийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай” /2014.07.07/
8. Хөдөлмөрийн сайдын тушаал
Дугаар А/240. “Аргачлал батлах тухай/Аж ахуйн нэгж байгууллагад хөдөлмөрийн бүтээмж тооцох “ /2014.11.04/
9. Эрүүл мэнд, спортын сайд
Дугаар 377. “Усны аюулгүй байдлыг хангах талаарх заавар, журмыг шинэчлэн батлах тухай” /2010.10.28/
Дугаар 247. “Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны  журмыг шинэчлэн батлах тухай” /2013.07.09/
Дугаар 415. “Эмийн гаж нөлөө болон аюулгүй байдлын мэдээллийг бүртгэн, мэдээлэх журам батлах тухай” /2013.11.07/
Дугаар 194. “Донорт эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үзүүлэх, эрүүл мэндийн үзлэгт үнэ төлбөргүй хамруулах журам батлах тухай” /2015.05.13/
10. Архивын Ерөнхий газар, Үндэсний архивын газрын даргын тушаал
Дугаар 59. “Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар” /2007.06.07/
Дугаар 68. “Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар батлах тухай” /2009.07.07/
Дугаар 02. “Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичгийн стандарт” /2011.01.27/

 

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 41 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар”, Стандартчлал хэмжил зүйн Үндэсний зөвлөлийн 2011 оны 2 дугаар тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан "Баримт бичгийн стандарт"-ыг баримтлан байгууллагын хэмжээнд албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг зохицуулахад энэхүү зааврын зорилго оршино.

Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх болон харьяа байгууллагын үйл ажиллагааны явцад бий болсон баримтыг архивт хүлээн авах, эмхлэн цэгцлэх, нягтлан шалгах, хадгалж хамгаалах, ашиглуулах, төрийн архивт шилжүүлэх, тоо бүртгэл хөтлөхөд архивын тухай хууль тогтоомж, энэхүү зааврыг дагаж мөрдөнө.

Монгол хэлний тухай хуулийг энд дарж үзнэ үү

Монгол хэл бичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай засгийн газрын тогтоолыг энд дарж үзнэ үү. 

Дүүргийн засаг даргын тамгын газрын захиргаа, хуулийн хэлтсийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын тамгын газрын орон тооны бус ёс зүйн хорооны ажиллах журам

Нийслэлийн засаг даргын тамгын газарт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн сан бүрдүүлэх, мэдээлэх хуваарь

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

 

Зорилт

Хийгдэх ажлууд

Хугацаа

Шаардагдах хөрөнгө

Хариуцах эзэн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Нэг. Байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагаа

1

Дүүргийн төр захиргааны үйл ажиллагаанд хууль дээдлэх ёсыг бодитой  хэрэгжүүлж, төрийн албан хаагчдыг сонирхолын зөрчил, авилгад өртөхгүй байх, урьдчилан сэргийлэх эрх зүй, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын дагуу дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 2014 онд хэрэгжүүлэх “Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

2

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 2014 оны хэрэгжүүлэх “Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

4

Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад хяналт шалгалт, үнэлгээ хийх, үйл ажиллагаа явуулах ажлын баг бүрэлдэхүүнийг байгуулах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

5

Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 2014 оны үйл ажиллагаанд үр дүнд суурилсан нэгтгэн дүгнэх үнэлгээ хийх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

6

Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж, үр дүнгийн талаар санал асуулга явуулах, ахиц дэвшил гаргахад хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлаар дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлын хэсэг, ХМОНХА

7

Нийслэл дүүргийн удирдлагуудаас цаг үеийн асуудлаар өгсөн үүрэг даалгаварын дагуу удирдамж, төлөвлөгөө боловсруулан дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хэсэгчилсэн болон түүвэрчилсэн хяналт, шалгалт хийж, дүнг дүүргийн удирдлагуудад танилцуулна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

8

Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас амаар болон бичгээр ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэнд үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ хийнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

9

Дүүрэгт хэрэгжиж буй холбогдох эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийн явцад үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ хийнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

10

Дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

11

Дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын  хэрэгжилтэнд үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ хийнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

12

Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан Үндэсний хөтөлбөр болон нийслэл, дүүргийн дэд хөтөлбөрүүдийн хэргэжилтийн явцад үр дүнд суурилсан үнэлгээ хийх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

13

Дүүргийн Засаг даргын Захирамжийн хэрэгжилтийн явцад үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээ хийнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

14

Дүүргийн удирдлагын зөвлөлийн хуралдааны явц, тогтоол шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийн явцад үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ явцын үнэлгээ хийнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

15

 

Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, хороодын архив албан хэрэг хөтлөлтийн стандартад үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

16

 

Хүний нөөцийн бодлого үйл ажиллагааны талаар үр дүнд суурилсан хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийнэ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажлын хэсэг

 

Орон тооны бус ёс зүйн хороо байгуулах тухай

   "АРХИГҮЙ БААСАН ГАРАГ" дэд хөтөлбөрийг энд дарж үзнэ үү.