Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

илтгэх хуудас

Өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн шийдвэрлэсэн тухай

 

Улаанбаатар хот                                                                                           2020.12.25

 

       Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам-ын дагуу дүүргийн                                                                                                                       Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудаас иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хэрхэн шийдвэрлэж байгаад нэгдсэн программын дагуу хяналт  тавин ажиллаа. 

          Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 3408 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, албадад шилжүүлж, 3279 өргөдлийг хуулийн хугацаанд  шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  94 өргөдөл, гомдол байна. Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн 35 өргөдөл байна.

           Дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын  хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн  627 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, албадад шилжүүлж, 617 өргөдлийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  10 өргөдөл, гомдол байна.

        Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол байхгүй болно. Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдолт хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны байдлаар нийт 627  өргөдөл, гомдол ирсэнээс хамгийн их 41 буюу 17.67 хувь нь хороодын үйл ажиллагааны тухай, 29 буюу 12.50 хувь нь сууц өмчлөгчдийн холбоодын  тухай байна.

        Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 12 цаг 17 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн үзүүлэлтийг өмнөх мөн он үетэй харьцуулахад:

   Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь 2019 онтой харьцуулахад зөрчил өмнөх оноос 102 нэгжээр буурсан, хугацаа хэтрэлт 2 жил дарааллан огт байхгүй байна.

                 Дүүргийн харъяа хэлтэс, байгууллагууд

Дүүргийн  Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа байгууллагууд нь өмнөх мөн он үетэй харьцуулахад зөрчлийн тоо 373 нэгжээр буурсан, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл гомдол 43 нэгжээр буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг шийдвэрлэж үйл   ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах талаар дараах ажлыг зохион байгуулан ажилласан.  Үүнд:

1.    Нийслэлийн Засаг даргын  2020 оны 09 дүгээр хуралдааны тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд төрийн байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа, зөрчлийн үзүүлэлтийг бууруулж хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тайлан мэдээнд тусгаж  ажиллахыг харъяа хэлтэс албад, хороодод 2020 оны 04дүгээр сарын 27-ны өдрийн  05 дугаар албан даалгаврыг хүргүүлэн  ажиллаж байна. Албан даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажилласан.

2.    Байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг сар бүр шалгах ажлын хэсгийн дүүргийн Засаг даргын А/47  дугаар захирамжаар байгуулан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн биелэлтийг ханган ажилласан.

3.    Нийслэлийн  Засаг даргын Зөвлөлийн  2020 оны 09 дүгээр хуралдаанаар  өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр 11 заалттай тусгай төлөвлөгөө гарган биелэлтийг ханган ажилласан.

4.     Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албадын дарга нарт өргөдөл гомдлын  шийдвэрлэлтийн мэдээг  14 хоног тутамд танилцуулж, шийдвэрлэлтийн зөрчил гаргасан,  хугацаа хэтрүүлсэн байгууллага, албан тушаалтанд шаардлага тавьж,  хяналтыг сайжруулан хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн мэргэжилтэн албан хаагч нарт хариуцлага тооцож ажиллахыг  олон удаа зөрчил гаргасан дүүргийн Газар зохион байгуулалтын алба, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтийн хэлтэст ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцэж тэмдэглэлээр сануулах арга хэмжээ авсан. Дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын  4 албан хаагчдад хэлтсийн дарга нарын өргөтгөсөн хурлаар хэлэлцэж тэмдэглэлээр сануулах арга хэмжээ авсан.

 

 

 

 

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

илтгэх хуудас

Өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн шийдвэрлэсэн тухай

 

Улаанбаатар хот                                                                                           2020.09.25

 

       Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам-ын дагуу дүүргийн                                                                                                                       Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудаас иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хэрхэн шийдвэрлэж байгаад нэгдсэн программын дагуу хяналт  тавин ажиллаа. 

        Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 504 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, албадад шилжүүлж, 491 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  13 өргөдөл, гомдол байна. Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол байхгүй болно. Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдолтын хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2020 оны 09 дугаар сарын 25-ны байдлаар нийт 504  өргөдөл, гомдол ирсэнээс хамгийн их 63 буюу 19.27 хувь нь мөнгөн тусламж, 21 буюу 6.42 хувь нь хороодын үйл ажиллагааны  тухай байна.

        Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 11 цаг 33 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.

       2020 оны 3 дугаар улирлын байдлаар иргэдээс нийт  178  гомдол ирсэнд дүн шинжилгээ хийхэд мөнгөн тусламж, СӨХ-н асуудлаар  хамгийн их хандсан тул дараах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаа.  Дүүргийн Засаг даргын 2020 оны А/315 дүгээр захирамжаар 6 иргэнд 1,2 сая төгрөгийн мөнгөн тусламж үзүүлсэн. СӨХ-ны үүрэг хариуцлагыг сайжруулах, иргэдийн ая тухтай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 86 сууц өмчлөгчдийн холбоодыг "Манай хороо миний гудамж аянд"  идэвхитэй оролцуулсан. СӨХ-д нийтийн эзэмжшлийн зам талбайн хайс, хашлагыг будаж, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн, сандал-51, хогийн сав-15-ыг  шинэчлэн ажилласан.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг шийдвэрлэж үйл   ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах талаар дараах ажлыг зохион байгуулан ажилласан.  Үүнд:

1.    Нийслэлийн Засаг даргын  2020 оны 09 дүгээр хуралдааны тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд төрийн байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа, зөрчлийн үзүүлэлтийг бууруулж хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тайлан мэдээнд тусгаж  ажиллахыг харъяа хэлтэс албад, хороодод 2020 оны 04дүгээр сарын 27-ны өдрийн  05 дугаар албан даалгаврыг хүргүүлэн  ажиллаж байна. Албан даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

2.    Байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг сар бүр шалгах ажлын хэсгийн дүүргийн Засаг даргын А/47  дугаар захирамжаар байгуулан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн биелэлтийг ханган ажиллаж байна.

3.    Нийслэлийн  Засаг даргын Зөвлөлийн  2020 оны 09 дүгээр хуралдаанаар  өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр 11 заалттай тусгай төлөвлөгөө гарган биелэлтийг ханган ажиллаж байна.

4.     Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албадын дарга нарт өргөдөл гомдлын  шийдвэрлэлтийн мэдээг  14 хоног тутамд танилцуулж, шийдвэрлэлтийн зөрчил гаргасан,  хугацаа хэтрүүлсэн байгууллага, албан тушаалтанд шаардлага тавьж,  хяналтыг сайжруулан хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн мэргэжилтэн албан хаагч нарт хариуцлага тооцож ажиллахыг  олон удаа зөрчил гаргасан дүүргийн Газар зохион байгуулалтын алба, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтийн хэлтэст ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцэж тэмдэглэлээр сануулах арга хэмжээ авсан. Дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын  4 албан хаагчдад хэлтсийн дарга нарын өргөтгөсөн хурлаар хэлэлцэж тэмдэглэлээр сануулах арга хэмжээ авсан.

 

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

илтгэх хуудас

Өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн шийдвэрлэсэн тухай

 

Улаанбаатар хот                                                                                            2020.06.25

 

       Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам-ын дагуу дүүргийн                                                                                                                       Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудаас иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хэрхэн шийдвэрлэж байгаад нэгдсэн программын дагуу хяналт  тавин ажиллаа. 

        Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 333 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, албадад шилжүүлж, 324 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  9 өргөдөл, гомдол байна. Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол байхгүй болно. Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдолтын хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2020 оны 06 дугаар сарын 25-ны байдлаар нийт 333  өргөдөл, гомдол ирсэнээс хамгийн их 63 буюу 19.27 хувь нь мөнгөн тусламж, 21 буюу 6.42 хувь нь хороодын үйл ажиллагааны  тухай байна.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 7 хоног 4 цаг 5 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.

2020 оны 2 дугаар улирлын байдлаар иргэдээс нийт  97  гомдол ирсэнд дүн шинжилгээ хийхэд СӨХ-н асуудлаар  хамгийн их хандсан тул дараах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаа.

Дүүргийн Засаг даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/12 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн Засаг даргын орлогч О.Ганбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 21-ний өдрүүдэд оршин суугчдаас гомдол санал ихээр ирүүлдэг 54 сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагаанд удирдамжийн дагуу дараах чиглэлээр хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж  ажиллалаа. Үүнд:

         1. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт сууц өмчлөгчдийн холбооны үйл ажиллагааг  давхар эрхлэн явуулж байгаа компани, хувийн орон сууцны конторууд болон хууль бусаар байгуулагдсан сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагаа, зөрчлийг илэрүүлэх.

       2. Дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтын байдал, дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн бүртгэл хөтлөлт, судалгаа, байгууллагын орлого, зарлага, хөрөнгийн зарцуулалтын байдал.

      3. Сууц өмчлөгчдийн гомдол, саналыг хүлээн авч шийдвэрлэсэн байдал зэрэгт үнэлгээ өгч ажилласан.

Хяналт шалгалтын ажилд хамрагдсан 54 сууц өмчлөгчдийн холбооны үйл ажиллагааг журмын дагуу үнэлж дүгнэсэн бөгөөд шалгалтын явцад үйл ажиллагаа гарсан зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар тухай бүр ажлын хэсгийн гишүүд үүрэг даалгавар өгч ажилласан.

 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг шийдвэрлэж үйл   ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах талаар дараах ажлыг зохион байгуулан ажилласан.  Үүнд:

1.    Нийслэлийн Засаг даргын  2020 оны 09 дүгээр хуралдааны тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд төрийн байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа, зөрчлийн үзүүлэлтийг бууруулж хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тайлан мэдээнд тусгаж  ажиллахыг харъяа хэлтэс албад, хороодод 2020 оны 04дүгээр сарын 27-ны өдрийн  05 дугаар албан даалгаврыг хүргүүлэн  ажиллаж байна. Албан даалгаврын хэрэгжилтийн тайланг Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

2.    Байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг сар бүр шалгах ажлын хэсгийн дүүргийн Засаг даргын А/47  дугаар захирамжаар байгуулан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн биелэлтийг ханган ажиллаж байна.

3.    Нийслэлийн  Засаг даргын Зөвлөлийн  2020 оны 09 дүгээр хуралдаанаар  өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр 11 заалттай тусгай төлөвлөгөө гарган биелэлтийг ханган ажиллаж байна.

4.     Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албадын дарга нарт өргөдөл гомдлын  шийдвэрлэлтийн мэдээг  14 хоног тутамд танилцуулж, шийдвэрлэлтийн зөрчил гаргасан,  хугацаа хэтрүүлсэн байгууллага, албан тушаалтанд шаардлага тавьж,  хяналтыг сайжруулан хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн мэргэжилтэн албан хаагч нарт хариуцлаг тооцож ажиллахыг  олон удаа зөрчил гаргасан дүүргийн Газар зохион байгуулалтын алба, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтийн хэлтэст Засаг даргын тамгын газрын даргын 03/2046 албан тоотоор мэдэгдэл өгсөн. Дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын 6 албан хаагчдад хэлтсийн дарга нарын өргөтгөсөн хурлаар хэлэлцэж тэмдэглэлээр сануулах арга хэмжээ авч ажилласан.

5.    Өргөдөл гомдлын мэдээг сар бүр дүүргийн www.Shd.mnцахим хуудсанд байршуулж, иргэдэд ил тод, нээлттэй мэдээлсэн.

 

 Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

илтгэх хуудас

Өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн шийдвэрлэсэн тухай

 

Улаанбаатар хот                                                                                            2020.03.25 

       Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам-ын дагуу дүүргийн                                                                                                                       Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудаас иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хэрхэн шийдвэрлэж байгаад нэгдсэн программын дагуу хяналт  тавин ажиллаа. 

        Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 158 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, албадад шилжүүлж, 144 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  14 өргөдөл, гомдол байна. Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдолтын хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2020 оны 03 дугаар сарын 25-ны байдлаар нийт 158  өргөдөл, гомдол ирсэнээс хамгийн их 27 буюу 17.88 хувь нь мөнгөн тусламж, 11 буюу 7.28 хувь нь  сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааны  тухай байна.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 7 хоног 4 цаг 5 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.

2020 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар иргэдээс нийт  44  гомдол ирсэнд дүн шинжилгээ хийхэд СӨХ, хог цэвэрлэгээ тээвэрлэлтийн асуудлаар хамгийн их хандсан тул дараах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаа.

           Дүүргийн Засаг даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/12 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн Засаг даргын орлогч О.Ганбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 21-ний өдрүүдэд оршин суугчдаас гомдол санал ихээр ирүүлдэг 54 сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагаанд удирдамжийн дагуу дараах чиглэлээр хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж  ажиллалаа. Үүнд:

   1. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт сууц өмчлөгчдийн холбооны үйл ажиллагааг давхар эрхлэн явуулж байгаа компани, хувийн орон сууцны конторууд болон хууль бусаар байгуулагдсан сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагаа, зөрчлийг илэрүүлэх.

2. Дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтын байдал, дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн бүртгэл хөтлөлт, судалгаа, байгууллагын орлого, зарлага, хөрөнгийн зарцуулалтын байдал.

3. Сууц өмчлөгчдийн гомдол, саналыг хүлээн авч шийдвэрлэсэн байдал зэрэгт үнэлгээ өгч ажилласан.

     Дүүргиин нутаг дэвсгэрт 4 удаагийн бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд давхардсан тоогоор 6400 гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллага, 35124 гаруй иргэд оролцож 634784 м/кв талбайг цэвэрлэн 43 хороодод давхардсан тоогоор 72 хог тээврийн автомашин 2847 рейсээр 16.820 тн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэн Нарангийн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэсэн. Шөнийн тээвэрлэлтээр 78 рейсээр 315,8 тн хог хаягдлыг зөөж тээвэрлэн 36 үүсмэл хогийн цэгийг устгаж ажилласан.

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг шийдвэрлэж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах талаар дараах ажлыг зохион байгуулан ажилласан.  Үүнд:

1.    Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын UB ERP системийн өргөдөл, гомдлын дэд системийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн хэвшүүлж, үр дүнг нь тооцон ажиллахыг харъяа хэлтэс, албадад үүрэг болгон, шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг ээлжит шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулж, хугацаа хэтрүүлж өргөдөл гомдол шийдвэрлэсэн албан хаагчдад хариуцлага тооцохоор болсон.

2.    Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлээгүй төрийн албан хаагч, албан тушаалтанд хариуцлага тооцож, өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээнд тусгаж байх ажлыг хэвшүүлж мөрдлөг болгон ажиллахыг харъяа хэлтэс албад, хороодод үүрэг болгон ажиллаж байна

 

Өргөдөл гомдлын мэдээг сар бүр дүүргийн www.Shd.mnцахим хуудсанд байршуулж, иргэдэд ил тод, нээлттэй мэдээлсэн. 

 

 

     СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

Иргэдийн Өргөдөл, гомдлын

шийдвэрлэлтийн мэдээ

 

                                                                                                                                                                                  2020/01/01-2020/12/25

Өргөдөл гомдлын агуулга

Нийт тоо

Хэлбэр

Агуулга

Шийдвэрлэж хариу  өгсөн

Шийдвэрлэж байгаа

Амаар

Бичгээр

Утсаар

Цахим хэлбэрээр

Ухаалаг гар утсаар

Дээд байгууллагаас ирсэн

Талархал

Санал

Хүсэлт

Гомдол

Мэдэгдэл

 

 

 

Талархал, мэдэгдэл

Хуулийн хугацаанд хариу өгсөн

Хугацаа хэтэрч хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн

Хугацаа болоогүй

Хугацаа хэтэрсэн

1

Цахим програмд бүртгэгдсэн

   627

 

287

 

31

295

   14

6

20

367

234

0

 617

 

 

10

 

2

Цахим  програмд  бүртгэгдээгүй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт

   627

                             627

                   627

                        627

 

  

                                                                                                                                                                                  2020/01/01-2020/03/25

Өргөдөл гомдлын агуулга

Нийт тоо

Хэлбэр

Агуулга

Шийдвэрлэж хариу  өгсөн

Шийдвэрлэж байгаа

Амаар

Бичгээр

Утсаар

Цахим хэлбэрээр

Ухаалаг гар утсаар

Дээд байгууллагаас ирсэн

Талархал

Санал

Хүсэлт

Гомдол

Мэдэгдэл

 

 

 

Талархал, мэдэгдэл

Хуулийн хугацаанд хариу өгсөн

Хугацаа хэтэрч хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн

Хугацаа болоогүй

Хугацаа хэтэрсэн

1

Цахим програмд бүртгэгдсэн

  158

 

99

 

7

 

52

2

1

111

44

0

  144

 

 

14

 

2

Цахим  програмд  бүртгэгдээгүй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт

158

                              158

                   158

                        158

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/01/01-2020/03/25

Өргөдөл гомдлын агуулга

Нийт тоо

Хэлбэр

Агуулга

Шийдвэрлэж хариу  өгсөн

Шийдвэрлэж байгаа

Амаар

Бичгээр

Утсаар

Цахим хэлбэрээр

Ухаалаг гар утсаар

Дээд байгууллагаас ирсэн

Талархал

Санал

Хүсэлт

Гомдол

Мэдэгдэл

 

 

 

Талархал, мэдэгдэл

Хуулийн хугацаанд хариу өгсөн

Хугацаа хэтэрч хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн

Хугацаа болоогүй

Хугацаа хэтэрсэн

1

Цахим програмд бүртгэгдсэн

  158

 

99

 

7

 

52

2

1

111

44

0

  144

 

 

14

 

2

Цахим  програмд  бүртгэгдээгүй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт

158

                              158

                   158

                        158

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/01/01-2019/03/25

Өргөдөл гомдлын агуулга

Нийт тоо

Хэлбэр

Агуулга

Шийдвэрлэж хариу  өгсөн

Шийдвэрлэж байгаа

Амаар

Бичгээр

Утсаар

Цахим хэлбэрээр

Ухаалаг гар утсаар

Дээд байгууллагаас ирсэн

Талархал

Санал

Хүсэлт

Гомдол

Мэдэгдэл

 

 

 

Талархал, мэдэгдэл

Хуулийн хугацаанд хариу өгсөн

Хугацаа хэтэрч хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлж хариу өгсөн

Хугацаа болоогүй

Хугацаа хэтэрсэн

1

Цахим програмд бүртгэгдсэн

160

 

118

33

9

 

 

3

1

121

35

 

143

 

 

17

 

2

Цахим  програмд  бүртгэгдээгүй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт

160

                        160

                   160

                         160

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

Та энд дарж үзнэ үү.

Та энд дарж үзнэ үү.

Та энд дарж үзнэ үү. 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ 

2019 оны 12 дугаар сарын 31                                                                                                                                         Улаанбаатар хот

        Дүүргийн хэмжээнд байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд хандаж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын “UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 852 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг  бүртгэн хүлээн авч, холбогдох хэлтэс, тасгуудад шилжүүлж, 839 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа  13 өргөдөл, гомдол байна.

           Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдолтын хандалтын байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ны байдлаар нийт 852 өргөдөл, гомдол ирсэнээс хамгийн их 79 буюу 9.32 хувь нь мөнгөн тусламж, 67 буюу 7.90 хувь нь  байгаль орчны дүгнэлт гаргуулах, 58 буюу 6.84 хувь нь  хог цэвэрлэгээ, тээвэрлэлтийн тухай байна.

        Өргөдөл, гомдлыг санал хүсэлтээр үзэхэд талархал-4, санал-5, хүсэлт-622, гомдол-221, байна. Иргэдээс гаргасан гомдолд дүн шинжилгээ хийхэд хамгийн их хандалт өндөртэй нь сууц өмчлөгчдийн холбоо, орчны бохирдол, хог хаягдлын гомдол байна.  Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 20 цаг 18 минут,  Засаг даргын Тамгын газрын  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна.

Та энд дарж үзнэ үү. 

Та энд дарж үзнэ үү.