ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Дүүргийн засаг даргын 2020-2024 оны бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг 2021 онд хөгжүүлэх зорилт, тухайн дэвшүүлсэн зорилтыг ханган биелүүлж, дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр олон нийтэд дүүргийн үйл ажиллагааг сурталчилж, гадаад хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, цахим засаглалыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

  

Дарга

Б. Оюунгэрэл

 

88098221

Хэвлэл мэдээллийн асуудал хариуцсан ажилтан

Б. Мөнхсайхан

 

 

Олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан

Т. Эрдэнэчимэг

 

99572620