2014.10.20

Нэг:   Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн мэдээлэл гаргах программын сургалтанд хороодын нийгмийн ажилтнуудыг хамруулж, гардан ажиллуулах.

Хоёр:  Тулгамдсан асуудлуудыг, үүрэг даалгаврын биелэлтийн хамт шуурхай зөвлөгөөний өмнөх баасан гарагт ирүүлсэн байх

Гурав:   Засаг дарга нар  шуурхай зөвлөгөөнд тогтсон хуваарийн дагуу 14.00 цагт ирж оролцож байх

 

 

ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600