НЭГ. Өргөдөл, гомдол ихээр ирж байгаа явдалд дүгнэлт хийж  төрийн болон бүх шатны ажилтан албан хаагчид  ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлан сахиж, зөрчил дутагдал гаргахгүй ажиллах. 

Засаг даргын Тамгын газар

ХОЁР. Хороодын Засаг дарга нар хийж байгаа ажлаа тайлагнаж таниулахад анхаарч ажиллах

Засаг даргын тамгын газар

 

ГУРАВ. “Ухаалаг самбар”-т  тавигдах мэдээ мэдээллийг ХМОНХА-нд өгч тухай бүр шинэчлүүлж байх.

Засаг даргын Тамгын газар

ДӨРӨВ. Нийслэл, дүүргээс зохиогдсон аливаа арга хэмжээнд хороодын Засаг дарга өөрсдөө, төрийн албан хаагчид болон иргэдийг оролцуулж, хамруулах тал дээр хариуцлагатай хандах

Захиргаа, хуулийн хэлтэс

ТАВ. 9, 10, 11 дүгээр сарын төлөвлөгөө тайланг 12 сарын 03-ны дотор бүрэн ирүүлэх

Захиргаа, хуулийн хэлтэс

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600