СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2014 ОНЫ 11
ДҮГЭЭР САРЫН 25 - НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГА М.ЧИНБОЛДЫН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 НЭГ. Жилдээ 1-2 шинэлэг ажил зохион байгуулах тухай үүрэг даалгавар оны эхэнд өгөгдсөн байгаа, үүний дагуу шинэлэг ажил ямар түвшинд явж байгаа талаар болон 2014 онд хийсэн ажлаа товч танилцуулах   /Холбогдох хэлтэс, албад/

 

ХОЁР. ЭАБИ-ийн доогуур байгаа улаан үзүүлэлтүүдийг шалгаж, ямар ажил зохион байгуулах талаар танилцуулах /НХХ/

ГУРАВ. Малын тооллого эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан хариуцсан хэлтсүүд анхаарч ажиллах  / ХҮХ, СХ/

ДӨРӨВ.  Нохой муур  устгах ажлын нэмэлт хөрөнгө шийдэгдсэнтэй холбогдуулж хяналт тавьж,  эрчимжүүлж ажиллах /ДБТХ, НҮТ/

ТАВ. “Архигүй баасан гариг” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа эргүүлийг тогтмолжуулах, мэдээллээ байнга танилцуулах   / Холбогдох хэлтэс,албад/

ЗУРГАА. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын хэрэгжилт, 2015 оны зорилтод тусгах саналаа хэлтэс албадууд хугацаандаа яаралтай ирүүлэх /Холбогдох хэлтэс албад/

ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600