<

align="center">                                                                                                                                       

                                                                                                                              

                                                                       

 

СОНГИНОХАЙРХАН  ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ

2018 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

            2018.02.05                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот

 

 

Үйл ажиллагаа

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хариуцах албан тушаалтан

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд

1

Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх холбогдох мэдээллийг тогтмол байршуулж ажиллах

Жилдээ

 

Нягтлан бодогч, СТМХ-н мэргэжилтэн, Дотоод аудитор

- Хуульд заасан хугацаанд холбогдох мэдээллийг байршуулан ажилласан байх,

- Шилэн данс цахим хуудасны мэдээлэлд байнгын хяналт тавьж ажилласан байх

 

2

Санхүүгийн 2017 оны тайлан аудитын дүгнэлт гаргуулж цахим хуудсанд байршуулан мэдээлэх

Хуульд заасан хугацаанд

Нягтлан бодогч

Санхүүгийн тайланд аудит хийсэн дүгнэлтийн цахим хуудсанд байршуулсан байх

3

Дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг хангах

Жилдээ

 

Дотоод аудитор

Төлөвлөөг батлуулж, тайланг гаргасан байх

4

Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн тайлан, дүгнэлтийг цахим хуудсанд байршуулах

Жилдээ

 

Дотоод аудитор

Цахим хуудсанд хуульд цаасан хугацаанд мэдээлсэн байх

5

Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх талаарх мэдэгдлийг холбогдох албан тушаалтнаас гаргуулан авах, бүртгэх

Тухай бүр

Үнэлгээний хороод, ЭБАТ

- Мэдэгдлийг тухай бүр гаргуулан авах

- Мэдэгдлийг цахим системд бүртгэх, бүртгэл хөтлөх

6

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, урилгыг олон нийтэд ил тод мэдээлэх

Тухай бүр

СТМХ мэргэжилтэн

- Төлөвлөгөөг өдөр тутмын сонин болон цахим хуудсанд байршуулсан байх

- Тендерийн урилгыг цахим хуудсанд байршуулсан байх

 

7

Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалт явуулах журмыг цахим хуудсанд байршуулах

Тухай бүр

Дотоод аудитор

Цахим хуудсанд байршуулсан байх

8

Тендерт шалгарсан, шалгараагүй үндэслэлийг худалдан авах ажиллагааны цахим систем болон байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах

Улирал бүр

СТМХ мэргэжилтэн

www.tender.gov.mn, www.shd.mn цахим хуудсуудад байршуулсан байх

9

Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хороодод ИТХ-с томилсон иргэдийг оролцуулж олон нийтийн хяналт тавих боломжийг бүрдүүлэх

Тухай бүр

Үнэлгээний хороод

Үнэлгээний хороонд ажиллуулсан байх

10

Авлигын эсрэг хууль, үндэсний хөтөлбөр, зөвлөмж зааврыг шинэчлэгдсэн тухай бүрт албан хаагчидад танилцуулж ажиллах

Тухай бүр

ЭБАТ

Тухай бүрт өөрчлөгдсөн болон ирсэн мэдээллийг албан хаагчидад танилцуулж судлуулсан байх

 

 

 

 


2015

2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН


2014

2014 ОНЫ АУДИТЛАГДСАН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН