ТАНИЛЦУУЛГА

 

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗОРИЛГО

Тасгийн дарга Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг мэргэжлийн удирдлага, арга зүйгээр ханган алба хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
Ахлах байцаагч Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг мэргэжлийн удирдлага, арга зүйгээр хангани алба хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
Байцаагч Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэх
Мэдээлэл технологийн оператор Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, албаны үйл ажиллагаанд Цагдаагийн байгууллагын мэдээлэл, холбоо, технологийн бодлого журмыг хэрэгжүүлж ажиллах
Бичиг хэрэг Цагдаагийн байгууллагын архивын албан хэрэг хөтлөх, дүрэм зааврыг хэрэгжүүлж ажиллах