<

iv style="text-align: center;">  ÃÀÇÐÛÍ ÇªÐ×ÈË, ÌÀÐÃÀÀÍ, ÃÀÇÀРת˪ªËªËÒÈÉÍ ÀÆÈË

 
6.1. 2017 îíû ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëòûí òºëºâëºãººíä òóñãàãäñàí ãàçàð ÷ºëººëºëòèéí àæèë
 2017 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд иргэдийн эрүүл,аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, газар ашиглалтыг сайжруулах, тохижилт хийх нөхцөл боломжийг бий болгох, авто замын түгжрэлийг бууруулах зорилгоор нийтийн эдэлбэр газар, гудамж, зам талбайд зөвшөөрөлгүйгээр байрлуулсан зөөврийн байгууламжууд, авто болон явган хүний зам хааж байрлуулсан обьектууд, эзэмшил, ашиглалтад байгаа газраа дур мэдэн нэмж хашсан хашааг нүүлгэн шилжүүлэх, газар чөлөөлөхөөр  54 байршил  тусгагдсаны дагуу äîîðõè àæëóóäûã хийж гүйцэтгэсэн :
  Íийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган зорчигчийн зам, батлагдаагүй байршилд зохих зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж түргэн үйлчилгээний цэг, хашаа хайс цэгцлэж чөлөөлөх тухай íийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/841 , дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/196 тоот газар албадан чөлөөлөх тухай захирамжийн хэрэгжилтийг ханган 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 29 дүгээр хороодод нийт  давхардсан тоогоор 126 байршилд зөвшөөрөлгүй байршуулсан ТҮЦ, чингэлэгийг албадан чөлөөлсөн.
  Сонгинохайрхан дүүргийн 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт нийтийнэзэмшлийн зам талбайд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан иргэний төмөр бетон хашааг Нийслэлийн газрын албаны газар чөлөөлөх хэлтэс, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран тухайн зөрчил гарсан газрыг албадан чөлөөлж Монголын үндэсний телевизэд ярилцлага өгч ажлаа танилцуулсан.  
  Îрон сууцны 17, 18, 19 дүгээр  хороодод явган хүний зам талбай хааж байршуулсан 11хашаа хайсыг áóóëãàí явган хүний орц гарцыг нээсэн.
  Орон сууцны 12, 15, 18, 19 дүгээр хороодод зөвшөөрөлгүй өргөтгөл хийгдсэн 4 барилгыг буулгаж зөрчил арилгасан.
 Ãýð õîðîîëëûí íóòàã äýâñãýðò çºâøººðºëã¿é õàøàà ñóíãàæ ãóäàìæ òàëáàé áîëîí îðö ãàðöûã хаасан ãàçðóóäûã õóóëü òîãòîîìæèéí õ¿ðýýíä зөрчлийг арилгах ажлыг çîõèîí áàéãóóëñàí.
  Сонгинохайрхан дүүргийн 23  дóгээр хороо  Õàíãàéí 11 ä¿ãýýð ãóäàìæ õààæ çºâøººðºëã¿é áàðüñàí ãýðèéã Ä¿¿ðãèéí çàñàã äàðãûí ãàçàð àëáàäàí ÷ºëººëºõ òóõàé çàõèðàìæèéí äàãóó áóóëãàæ ÷ºëººëñºí.
  22 дугаар õîðîîны нутаг дэвсгэрт зохих байгууллагын зөвшөөрөлгүй дур мэдэн  барьсан 8 õàøàà, Тахилтын сургуулийн хойно болон баруун энгэрт барьсан 23 хашаа, Àýðîäèíàìèêèéí /íèñýõèéí àãààðûí õàìãààëàëòûí á¿ñ/ á¿ñýä Öагдаа толгой орчимд зоосон 35 шон, 30 дугуйгтус тус албадан чөлөөлсөн.
  21 дүгээр хороонд Согоотын амыг бүхэлд нь хашаалсан байсныг буулгав.
6.2. Албаны даргаас баталсан хариуцлагатай жижүүрèéí õóâààðèéí äàãóó ìýðãýæèëòí¿¿ä çºð÷ëèéã òóõàé á¿ðò íü àðèëãàæ àæèëëàñàí. 
Нийслэлийн шуурхай албаны 310005, Нийслэлийн газрын албаны 325209 дугаарын утаснаас 56 удаагийн газрын зөрчлийн дуудлага ирсэн байна. 
Албаны даргаас баталсан сар бүрийн õариуцлагатай жижүүрийн õóâààðèйн дагуу ìýðãýæèëòí¿¿ä гарсан зөрчил маргааныг òóõàé á¿ðä íü ãàçàð äýýð íü î÷èæ шалган,øèéäâýðëýí àæèëëàæ,çºð÷èë, ìàðãààí øèéäâýðëýëòèéí òàëààð нийслэлийн шуурхай алба, газрын алба болон холбогдох байгууллагуудàä цаг алдалгүй тогтмол  ìýäýýëлýæ ажилласан.
  19 дүгээр хороонд зөвшөөрөлгүй хийгдэж буй өргөтгөлийн ажлыг зогсоож  буулгаж чөлөөлсөн. 
  19 дүгээр хороо 62 дугаар сургуулийн хойно байршилтай ухсан нүхэнд бохирын хоолой задарч бохирын ус тунасан байсныг шороо асгаж бөглөв.
6.3. Бүтээн байгуулалтûí àæëààð õèéñýí ãàçàð ÷ºëººëºëò
  19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Эрүүл мэндийн яамны захиалга“Азийн хөгжлийн банкны Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4” төслийн хөрөнгө оруулалтаар дүүргийн “Жишиг эмнэлýг“-ийн ажил эхлэх болсонтой холбогдуулан эмнэлгийн барилгажих хэсгийн талбайд зөвшөөрөлгүй буусан 3 айл, 16 чингэлэг, тоосгон гаражийн ýçäýä ãазар чөлөөлөх õóãàöààò øààðäëàãà 5 удаа буюу 95 шаардах хуудсыг ºãñºí. Дүүргийн Засаг даргын  2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн  А/193 тоот “Газар албадан чөлөөлөх тухай “ захирамжèéí äàãóó 12 чингэлэг 3 шавран гаражийг буулган, 3 өрхийн газрын байршлыг шилжүүлэн байршуулж ãàçðûã÷ºëººëñөн.   
  26 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 920 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгажих талбайд зөвшөөрөлгүй буусан 3 айл өрхийã нүүлгэн шилжүүлж газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн
  18 дугаар хороо Үйлдвэрчний  эвлэлийн гудамжнаас Мах импекс  хүртлэх  0.6 км авто замын трассын нөлөөлөлд 7-н нэгж талбар, зөвшөөрөлгүй барüсан 3-н хашаа өртсөн. Эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй трассын нөлөөлөлд өртсөн 7-н нэгж талбарыг  зурагт өөрчлөлт оруулан зохион байгуулалт хийж, зөвшөөрөлгүй барüсан 3-н хашааг Газрын тухайн хуулийн дагуу албадан чөлөөлж газар чөлөөлөлтийн ажлыг гүйцэтгэж дууссан.
  Нарангийн уулзвараас Орбитын зам хүртэлх 1,47км авто замынтрасст   Авто замын газраас ирүүлсэн  анхны трассын зургаар 29-н нэгж талбар  өртсөн. Суурин судалгаагаар трассын нөлөөлөлийн багасгах боломжèéã судлан  тухайн трассд 12 иргэний өмчлөлийн газар, 2 аж ахуй эзэмшил,  нийт 14 нэгж талбарт чөлөөлөлт  хийсэн. 
  29 äóãààð õîðîîíû íóòàã äýâñãýðò 1 ä¿ãýýð õîðîîëëûí àðûí çàìààñ ¿éëäâýð÷íèé ýâëýëèéí ãóäàìæðóó Ìîñêâà õîðîîëëûí àðààð õîëáîõ øèíý çàìûí òðàññò ºðòñºí èðãýí Ä.Íèíæìààãèéí ãàçàð ýçýìøèõ ýðõèéí áàéðøèëûã ººð÷èëæ øèéäâýðëýñýí.
  СХД-ийн 22 дугаар хороо Хилчин хэсэгт хийгдсэн Нарангийн үерийн хамгаалалтûн далангийн трасст өртсөн 7 нэгж талбарыг Газар чөлөөлөх хэлтэстэй хамтран ãàçàð чөлөөëºõ àðãà õýìæýý àâ÷ 7 èðãýíä òàõèëòûí àìàíä øèíýýð ãàçàð ýçýø¿¿ëýõ ýðõèéã ä¿¿ðãèéí Çàñàã äàðãûí 2017 îíû À/556 äóãààð çàõèðàìæààð øèéäâýðëýýä áàéíà.
 
 
 
Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí Орбитын уулзвараас Толгойтын эцэс, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж õ¿ðòëýõ 3.6 êì çàìûí òðàññò ºðòñºí 19,27 äóãààð õîðîîíû íóòàã äýâñãýðò 3 ø ò¿ö, 2 ø øàâàð ïàâèëüîí, òºìºð õàøàà 1, òîîñãîí õàøàà 1 áóóëãàæ ãàçàð ÷ºëººëºõ àðãà õýìæýý àâñàí.
 
 

 


2017 оны тайлан
<

align="center"> СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ГАЗРЫН АЛБАНЫ 2017 ОНЫ ТАЙЛАН

 

ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД

Сонгинохайрхан дүүргийн Газрын алба нь төрийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, èðãýн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад шударга, ò¿ðãýí øóóðõàé, íýýëòòýé үйлчлэхзорилго дэвшүүлэн ажиллаëàà.

Газрын тухай хууль, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль,Газрын төлбөрийн тухай хууль, Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ хууль, ýðõç¿éí àêò, Íèéñëýëèéí Çàñàã äàðãûí ìºðèéí õºòºëáºð, 2017 îíû Íèéñëýë, дүүргийн ¿íäñýí ÷èãëýë, ä¿¿ðãèéí  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлагдсан Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, Нийслэлийн Газрын албаны үндсэн чиг үүрэг, хэрэгжилтийг хангах зорилттойгоор дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

  ¯¿íä:

  1. Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Õурлаар áàòëàãäñàí ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëòûí òºëºâëºãººíèé äàãóó ýçýìø¿¿ëýõ, ºì÷ë¿¿ëýõ àæëûã ýð÷èìæ¿¿ëýí çîõèîí áàéãóóëах, хуулиар олгогдсон эрх үүрãийí хүрээнд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газрын харилцааны талаар үйлчилгээ үзүүлэх, газрын эрхийг баталгаажуулах, гэрчилгээ олгох, гэрээ байгуулах, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах, газар эзэмших эрхийн  гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх , хүчингүй болгох, газрын зөрчил, маргааныг хянан шийдвэрлэх, газар зохион байгуулалт, газрын кадастр, газрын нэгдмэл сангийн тайлан хийх

2.    Ãàçðûí êàäàñòðûí ìýäýýëëèéí ñàíä øèíýýð çóðàã îðóóëàõ, ººð÷ëºëò хийõ, èðãýí õóóëèéí ýòãýýäýä êàäàñòðûí çóðãàí ìýäýýëëýýð үйлчлэх, íýãæ òàëáàðûí õóâèéí õýðýã õºòëºõ, ìýäýý òàéëàí, ñóäàëãàà ãàðãàõ, íýãòãýõ, ãàçðûí íýãäìýë ñàí, ãàçðûí óëñûí á¿ðòãýë õºòëºõ, òîîëîõ, òàéëàãíàõ, ä¿¿ðãèéí ¿éë àæèëëàãààã ñóðòàë÷ëàõ

3.    2017 оны газрын төлбөрийн îðëîãûã íèéñëýëèéí òºñºâò òºâëºð¿¿ëýõ.

4.    Архивын тухай хууль, Үндэсний архивын газрын 2007 оны 59 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын архивын ажлын үндсэн зааврыг мөрдлөг болгон албаны бичиг хэргийг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх

5.    Сàíõ¿¿ á¿ðòãýëèéí ñòàíäàðò á¿õèé ìýäýýëëýýð õàíãàí, ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãààã æèãä ханган ажиллах

6.    Дээд байгууллага, уäèðäëàãààñ ºãñºí ¿¿ðýã äàаëãàâðûã öàã õóãàöààíä íü øóóðõàé áèåë¿¿ëæ òàéëàãíàæ àæèëëàõ, öàã ¿åèéí àæèëä èäýâõèòýé îðîëöîõ

 

 

НЭГ.Á¯ÒÝÖ, ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒ

ÃÕÃÇÇÃ-ûí äàðãûí 2016 îíû À/224 ä¿ãýýð òóøààë, ÍÇÄ-ûí 2016 îíû À/635 äóãààð çàõèðàìæààð áàòëàãäñàí á¿òýö, зохион байгуулалтаар 18, ä¿¿ðãèéí Çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçðûí äàðãàòàé байгуулсан гэрээгээр àðõèâûí àæèëòàí, óãòàã÷ 2нийт 21 ажилтан, албан хаагчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр Ñîíãèíîõàéðõàí  дүүргийн Газрын алба нь àæèëëàæ áàéíà.

Ä¿¿ðãèéí 2017 îíû ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëòûí òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëàí ä¿¿ðãèéí Èðãýäèéí Һ뺺ëºã÷äèéí Õóðëûí 2016 îíû 3/19 ä¿ãýýð òîãòîîëîîð 7 бүлэгт 151 нэр төрлийн ажлыг хэрэгжүүлэхээр, 2017 оны09 дүгээр ñàðûí 19-íий ºäðèéí Ä¿¿ðãèéí ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëòûí 2017 îíû òºëºâëºãººíä íýìýëò, ººð÷ëºëò îðóóëàõ òóõàé 4/3 äóãààð тогтоолûã  батëóóëàí õýðýãæèëò íü 12-ð ñàðûí 13-íû áàéäëààð 91%-тай áèåë¿¿ëæ  àæèëлаа

ÕΨÐ.ÃÀÇÀÐ ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒ

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Õурлаар 2016 îíû 3/19äóãààð òîãòîîëîîð 2017 îíû ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëòûí òºëºâëºãºº7 á¿ëýã 151 ç¿éëèéí àæèë õèéõýýð áàòëàãäàæ, ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëòûí òºëºâëºãººíèé äàãóó ýçýìø¿¿ëýõ, ºì÷ë¿¿ëýõ àæëûã ýð÷èìæ¿¿ëýí çîõèîí áàéãóóëах, хуулиар олгогдсон эрх үүрãийí хүрээнд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газрын харилцааны талаар үйлчилгээ үзүүлэх, газрын эрхийг баталгаажуулах, гэрчилгээ олгох, гэрээ байгуулах, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах, газар эзэмших эрхийн  гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх , хүчингүй болгох, газрын зөрчил, маргааныг хянан шийдвэрлэх зорилтын хүрээнд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:

1.    ДүүргийнЗасагдаргындэргэдэхгазарэзэмших, ашиглахэрхийгхянаншийдвэрлэхдэдзөвлөлийнбүрэлдэхүүнээсгарсаншийдвэрийндагуу дүүргийн Засаг даргын 111 óäààãèéí захирамжаар7116èðãýí, õóóëèéí ýòãýýäèéí 1724.25 ãà ãàçðûí àñóóäëûã øèéäâýðëýñýí áàéíà ¯¿íä:

-       Газар ýçýìø¿¿ëýõ эрх олгох/гэр бүлийн хэрэгцээний/10 удаагийн захирамжаар 2774 иргэнд 160.3 ãà ãàçðûí

-       Газар эзэмших эрхийн  хугацаа сунгах 20 удаагийн захирамжаар 265 иргэн, хуулийн этгээдýä 392.62 ãà ãàçðûí

-       Газар эзэмших эрхийн талбай, зориулалт өөрчлөх29 удаагийн захирамжаар 655 иргэн, хуулийн этгээдýä 651.38 ãà ãàçðûí

-       Газар эзэмших эрхийã бусдад шилжүүлэх  29 удаагийн захирамжаар 3644иргэн, хуулийн этгээдýä 600.95 ãà ãàçðûí

-       Òºðèéí áàéãóóëëàãûí çàéëøã¿é õýðýãöýýíä 23 óäààãèéí çàõèðàìæààð 19.001ãà ãàçðûã ýçýìø¿¿ëýõýýð òóñ òóñ øèéâýðëýæ,Ãàçðûí õàðèëöàà Ãåîäåçè Çóðàã ç¿éí ãàçðûí äàðãûí 2008 îíû 83 òîîò òóøààëààð áàòëàãäñàí “Ãàçàð ýçýìøèõ, àøèãëàõ ýðõèéí ãýð÷èëãýý îëãîõ æóðàì” -ûí дагуу газарэзэмшүүлэх гэрээ байгуулж гэрчилгээ олгосон.

2.    Íèéñëýëèéí Ãàçðûí àëáàíû äàðãûí 2017îíû À/02 äóãààð òóøààëààð áàòëàãäñàí “Àæëûí çóðàã õºòëºõ æóðàì”-ûí äàãóó жижүүрийнзургийн баяжилтыг тухай бүртньбүртгэлхөтлөн  ажиллаñàí.

3.    7 хоног бүрийн мягмар гаригийн үдээс хойш, пүрэв гаригт 6325 èðãýíèé ãàçðûã ¿çýæ хээрийн судалгааг хийí ажиллаж байна.

 

4.    ¯ðýãä¿¿ëñýí  газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг х¿чинг¿й болгож, нºхºн олгох тухай Нийслэлийн газрын албаны даргын 12 удаагийн тушаалаар  169 иргэн, õóóëèéí ýòãýýäýä ãàçàð ýçýìøèõ ýðõèéí ãýð÷èëãýýã íºõºí îëãîñîí.

5.    Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоол, Сонгинохайрхан дүүргийн èðãýäèéí òºëººëºã÷äèéí òýðã¿¿ëýã÷äèéí  2016 оны 3/49 дүгээр тогтоолын дагуу тус дүүргийн 21-р хороонд төмс, хүнсний ногоо, мод үржүүлгийн зориулалтаар Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны А/336 дугаар захирамжаар газар эзэмших, ашиглах эрхийн төсөл сонгон шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулагдаж  2017 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс 60 хоногийн хугацаанд төсөл шалгаруулалтыг зарлан иргэн, хуулийн этгээдээс материалыг хүлээн авч  2 óäàà хуралдан шалгаруулалтын ажлыг зохион байгуулж 56 иргэн, хуулийн этгээдийн төсөл дүүргийн Засаг даргын захирамжын төсөлд хянагдаж байна.

 

24 ä¿ãýýð õîðîîíû íóòàã äýâñãýðò Áàÿíõîøóó õàéðõàííû îðîí íóòãèéí òóñãàé õýðýãöýýíä àâñàí ãàçàð çºâøººðºëã¿é áóóñàí àéë, ºðõèéã 82 ãà ãàçàðò äàõèí òºëºâëºë õèéæ ãàçàð ýçýìøèõ ýðõèéã øèéäâýðëýæ эõëýýä áàéíà.

 

6.    22 äóãààð õîðîîíû íóòàã äýâñãýðò çºâøººðºëã¿é áóóñàí 200 ãàðóé àéëûã 10 ãà ãàçàðò äàõèí òºëºâëºëò õèéæ ãàçàð ä¿¿ðãèéí Çàñàã äàðãûí çàõèðàìæààð øèéäâýðëýýä áàéíà.

 

7.    Íèéñëýëèéí ãàçðûí àëáàíû äàðãûí 2017 îíû À/03 äóãààð òóøààëààð “Ìýäýýëëèéí ñàíä õÿíàëò òàâèõ àæëûí õýñýã”-èéí õóðëààð:

·         20 äóãààð õîðîîíä 2 íýãæ òàëáàðûã ìýäýýëëèéí ñàíãààñ óñòãàæ, 1 òºìºð çàì á¿ðòã¿¿ëýõ òóõàé

·         22 äóãààð õîðîîíä êàäàñòðûí çóðãààñ çºð¿¿òýé áàðèãäñàí 2 íýãæ òàëáàðûã áîäèò áàéäëààð á¿ðòã¿¿ëýõ òóõàé

·         18 äóãààð õîðîî 5 øàðûí àâòîáóñíû áóóäàë ä¿¿ðãèéí Çàñàã äàðãûí 2002 îíû Á/127 òîîò çàõèðàìæààð àâòîáóñíû áóóäëûã òîõèæóóëàõ çîðèóëàëòààð îëãîãäñîí Ò¯Ö-èéí 24 íýãæ òàëáàð íü àâòî çàìûí òðàññò ºðòºæ ãàçðàà ÷ºëººëñºí áîëîâ÷ ìýäýýëëèéí ñàíãààñ óñòãààã¿é áàéñàí òóë ìýäýýëëèéí ñàíãààñ óñòãóóëàõ òóõàé òóñ òóñ õóðëààð õýëýëö¿¿ëæ øèéäâýðëýñýí.

ÃÓÐÀÂ. ÃÀÇÀÐ ªÌ×˪ËÈÉÍ ÀÆИЛ

“Ìîíãîë Óëñûí èðãýíä ãàçàð ºì÷ë¿¿ëýõ òóõàé õóóëü” áîëîí “Ìîíãîë Óëñûí èðãýíä ãàçàð ºì÷ë¿¿ëýõ òóõàé õóóëü”-èéã äàãàæ ìºðäºõ æóðìûí òóõàé õóóëь, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилт, Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын 2017 оны төлөвлөгөө, нийслэлийн Газрын албаны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ä¿¿ðãèéí Гàçðûí àëáàíû үндсэн чиг үүрэг, зорилтын õýðýãæилтийгхангах зорилгоор äàðààõ àæëóóäûã õèéæ ã¿éöýòãýлээ. Үүнд:

1.               Ìîíãîë óëñûí èðãýíä ãàçàð ºì÷ë¿¿ëýõ òóõàé õóóëèéí 5.1.2 äàõü çààëò, Ãàçðûí òóõàé õóóëèéí 25.1.4  äýõü çààëòûí äàãóó Èðãýäýä ãýð á¿ëèéí õýðýãöýýíèé çîðèóëàëòààð ºì÷ë¿¿ëýõ ãàçðûí áàéðøèë áîëîí õýìæýýã Íèéñëýëèéí Гàçðын алба,  Íèéñëýëèéí Хот төлөвлөлт, еðºíõèé òºëºâëºãººíèé ãàçàð õ¿ðã¿¿ëýí õÿíóóëæ, Íèéñëýëèéí ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëòûí òóõàéí æèëèéí òºëºâëºãººíä òóñãóóëàí àæèëëàñàí.

2.               Газар өмчлөхтэй холбоотой нийт 2656 иргэний өргөдөл хүсэлт хүлээн авснаас :

-     Газар өмчлөлийн шийдвэрийн төслийг бэлтгэх ажлын хэсгийн хуралд танилцуулан Нийслэлийн Засаг даргын  10 удаагийн захирамжаар эзэмшиж байгаа газрыг өмчлүүлэх чиглэлээр 1874 иргэнд 108,4 га газрыг гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлсэн ба хуулинд зааснаас илүү талбай эзэмшиж буй 33 иргэнд 158 м2 газрыг үнээр нь өмчлүүллээ. Ãàçàð ºì÷ëºëèéí ÿâö 2003-2017 онуудад өссөн дүнгээр 147 удаагийн захирамжаар 28512иргэнд1598,075га газрыг гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлñýí байна.

-     Ìîíãîë Óëñûí èðãýíä ãàçàð ºì÷ë¿¿ëýõ òóõàé õóóëèéã äàãàæ ìºðäºõ æóðìûí òóõàé õóóëèéí õýðýãæèëòèéã õàíãàõ çîðèëãîîð ºìíº íü ãýð á¿ëýýðýý ãàçðàà õàìòðàí ºì÷èëñºí 247 ºðõ õàìòðàí ºì÷ëºã÷èéí ýðõýý ºðõèéí íýã ãèø¿¿íäýý øèëæ¿¿лæ ºðõèéí áóñàä ãèø¿¿í äàõèí ãàçàð ºì÷ëºõ ýðõèéã íýýæ ºãñºí.

-     Ãàçàð ºì÷ëºëèéí øèéäâýðýý ¿ðýãä¿¿ëñýí èðãýäèéí õîëáîãäîõ ìàòåðèàëûã á¿ðä¿¿ëýí íºõºí îëãîâðîîð 24øèéäâýð áè÷èæ îëãîâ.

-     Кàäàñòðûí çóðàã ººð÷ëºãäñºí 173 èðãýí, ø¿¿õèéí øèéäâýðýýð áîëîí ººðèéí õ¿ñýëòýýð 18 èðãýíèé çàõèðàìæèíä ººð÷ëºëò îðóóëæ øèéäâýðëýí àæèëëàсан.

-     Газар өмчлөлийн шийдвэрийн төслийг бэлтгэх ажлын хэсгийн хуралаас гарсан дүгнэлтийн дагуу газар өмчлүүлэх боломжгүй 287 иргэнд хариуг өгч шийдвэрлэв.

 

Тайлант хугацаанд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж буй газрыг өмчлүүлэх ажлыг нийслэлийн бусад дүүрэгтэй харьцуулахад:

Цахим өмчлөлийн шийдвэр тараалтын явц

2014-2016 онд 20 байршилд газар өмчлүүлэх ажлыг 5 ээлжээр зохион байгуулж иргэдээс цахим хэлбэрээр өргөдөл авч нийслэлийн Засаг даргын 7 удаагийн захирамжаар 18 байршилд 30474 иргэнд газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр гаргасан. Нэгж талбарын эргэлтийн цэгийг газарт тэмдэгжүүлсэн 20252 иргэнд “Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр”, кадастрын зураг, хянан баталгааны дүгнэлтийн хамт хүлээлгэн өгсөн байна. “Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр” олголтын явц 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 66.5%-тай байна.

Цахим хэлбэрээр өмчлүүлсэн газрын шийдвэр олголт          /хүснэгтээр/

Хороо

Байршил

Батлагдсан нэгж талбарын тоо

Сонгогдсон иргэдийн тоо

Газраа өмчилж авсан иргэдийн тоо

Газар өмчлөлийн шийвдэр олголт

Нэгж талбарын эргэлтийн цэгийг газарт бэхлүүлсэн иргэдийн тоо

тоо

хувиар

1-р ээлжинд сонгогдсон иргэд

3

21

Соёондын ам

4189

4189

4178

3599

86.1

 

 

 

 

4189

4189

4178

3599

86.1

 

2-р ээлжинд сонгогдсон иргэд

8

21

Эмээлийн баруун хоолой

3407

3407

3322

2175

65.5

3250

 

Дүн

3407

3407

3322

2175

65.5

3250

3-р ээлжинд сонгогдсон иргэд

15

32

Шижирийн хөндий

496

496

442

391

88.5

424

16

32

Шижир уул

207

208

182

157

86.3

172

 

Дүн

703

704

624

548

87.8

596

4-р ээлжинд сонгогдсон иргэд

7

32

Эмээлтийн дөрөлж

469

469

407

308

75.7

396

8

32

Түрүүний хөндий

859

859

730

556

76.2

726

9

22

Тахилтын хөндий

918

918

806

660

81.9

806

10

21

Эхэн усны хөндий

4153

4153

3624

2095

57.8

3424

11

21

Долоон худгийн хөндий

73

73

63

50

79.4

58

12

21

Хужирын хяр

223

223

194

133

68.6

164

13

21

Хуст уул

636

636

535

354

66.2

498

14

21

Бурхантын ам

2225

2225

0

 -

 -

1865

15

21

Өндөрхаан уул

458

458

0

 -

 -

267

16

21

Цагаан чулуут

2961

1664

1422

905

63.6

1332

17

21

Бороочийн ам

1774

1388

1196

833

69.6

1196

18

21

Хүйн хөндий

1147

1147

971

624

64.3

882

19

21

Өвөр уулын овоо

1982

1159

999

635

63.6

844

20

21

Эмгэнтийн ам

1370

1370

1184

745

62.9

 

21

21

Саалийн ам , ухны ам

2853

2829

2414

1794

74.3

2236

22

21

Дүүрэнгийн хөндий

3580

3449

2943

1514

51.4

2523

 

 

Дүн

25681

23020

17488

11206

64.1

17217

5-р ээлжийн цахим  сонголт

5

21

Эмээлтийн баруун хоолой

80

80

69

29

42.0

 

 

 

Дүн

80

80

69

29

42.029

 

10

32

Шижирийн хөндий

54

54

43

12

27.9

43

11

32

Шижир уул

25

25

22

13

59.1

22

 

 

Дүн

79

79

65

25

38.462

65

23

32

Эмээлтийн дөрөлж

10

10

32

19

59.4

32

24

32

Түрүүний хөндий

20

20

124

71

57.3

124

25

22

Тахилтын хөндий

34

34

110

60

54.5

110

26

21

Эхэн усны хөндий

176

176

497

367

73.8

497

27

21

Долоон худгийн хөндий

4

4

10

6

60.0

10

28

21

Хужирын хяр

6

6

41

14

34.1

41

29

21

Хуст уул

41

41

92

44

47.8

92

30

21

Цагаан чулуут

1535

1535

1303

779

59.8

1257

31

21

Бороочийн ам

570

570

472

226

47.9

471

32

21

Хүйн хөндий

68

68

163

65

39.9

122

33

21

Өвөр уулын овоо

971

971

814

406

49.9

 

34

21

Эмгэнтийн ам

84

84

159

74

46.5

 

35

21

Саалийн ам

429

429

369

239

64.8

356

36

21

Дүүрэнгийн хөндий

639

639

542

300

55.4

467

 

 

Дүн

4587

4587

4728

2670

56.5

3579

 

Нийт өмчилсөн иргэдийн тоо

38726

36066

30474

20252

66.5

24707

 

 

 

ДӨРӨВ. ÃÀÇÐÛÍ ÒªËÁªÐ

Íèéñëýëèéí Ãàçðûí àëáàíû äàðãûí 2017 îíû À/12 òîîò òóøààëààð д¿¿ðãèéí Ãàçðûí àëáà  íü 2017 îíä 3.0 тэрбум òºãðºãèéí ãàçðûí òºëáºð, õ¿¿ òîðãóóëèéí îðëîãî òºñºâò  òºâëºð¿¿ëýõ òºëºâëºãººòýé.

Дүүргийн  нутаг дэвсгэрт íèéò газар эзэмшигч, ашиглагчдûн 5577.1 га талбай бүхий 3022 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж байгаа газрын төлбөрийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх, төлбөр тогтоолгох тухай акт үйлдэх, ãàçðûí òºëáºðèéí òîîöîî íèéëñýí àêò ¿éëäýõ, Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль, Газрын Төлбөрийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд таниулан сурталчилж, øààðäëàãàòàé  ìýäýýëëýýð õàíãàæ àæèëëàõ, иргэдэд òºðèéí ¿éë÷èëãýýã èë òîä, íýýëòòýé,  хөнгөн шуурхай үйлчилж ажиллалаа.

2017 îíû 12 ä¿ãýýð  ñàðûí 12-íèé  ºäðèéí  áàéäëààð 2.966.688.462òºãðºãèéã íèéñëýëèéí òºñºâò òºâëºð¿¿ëæ òºëºâëºãººíèé áèåëýëò99.1õóâüòàé áàéíà.

Тайлант хугацаанд ãàçàð ýçýìøèõ  ýðõ íü  áàòàëãààæèæ, ãàçàð ýçýìøèõ ãýðýýíèé á¿ðäýë á¿ðýí õàíãàñàí 262 ãýðýýã ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàã÷ á¿ðýýñ õ¿ëýýí àâ÷ ãàçðûí òºëáºðèéí òàéëàíääýëãýðýíã¿é á¿ðòãýëèéã õºòëºí òºëáºðèéã áàðàãäóóëàí àæèëëàæ áàéíà. Òàéëàíä á¿ðòãýëã¿é áàéñàí 2010-2016 îíû 115 ãýðýýã íºõºí á¿ðòãýæ òºëáºðèéã íü áàðàãäóóëñàí.

Íèéñëýëèéí Ãàçðûí àëáàíû  äàðãûí 2017 оны 02 дугаар сарûí 08-íû ºäðèéí À/13 òîîò òóøààëààð óðüä îíû äóòóó òºëºëòòýé558 èðãýí, àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãààñ 646.301.223 òºãðºãèéã áàðàãäóóëàõаас:

-       300 èðãýí, àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí 272.266.499 òºãðºãíèé ºðèéã áàðàãäóóëñàí.

-       78 èðãýí àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãàä34.412.128 òºãðºãèéí àëäàíãè òîîöîæ тºл¿¿лсэн.

-       48 ãàçàð ýçýìøèã÷èéí óðä îíû 66.403.094 òºãðºãèéíºðèéг нотлох  áàðèìòûã ¿íäýñëýí õ¿÷èíã¿é болгосон.  Óðüä îíû äóòóó òºëºëòèéí áàðàãäóóлàëò 52.4õóâüòàé áàéíà.

-       ¯нэлгээнийзºр¿¿тэйболоннºхºнтºлбºрººс333.708.153тºгрºгийгòºñºâò тºвлºр¿¿лээдбайна.

-       Íèéñëýëèéí Ãàçðûí àëáàíû äàðãûí áîëîí ä¿¿ðãèéí Ãàçðûí àëáàíû äàðãûí áàòàëñàí õóãàöààòàé ìýäýãäëèéã 35 ãàçàð ýçýìøèã÷äýä õ¿ðã¿¿ëñíýýñ 15 ãàçàð ýçýìøèã÷ýýñ84.2 ñàÿ òºãðºã òºëºãäñºí. Ãàçàð äýýðýý õîîñîí, îôôèñûí õàÿãã¿é ãàçàð ýçýìøèã÷èéí îðøèí ñóóãàà ãýðèéí õàÿãààð øóóäàíãààð 16 õóãàöààòàé ìýäýãäýë õ¿ðã¿¿ëñíýýñ 2 ãàçàð ýçýìøèã÷èéí 16.6 ñàÿ òºãðºã òºëºãäñºí.

-       Ãàçàð äýýðýý õîîñîí, ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàãã¿é, 2 æèë áîëîí ò¿¿íýýñ äýýø õóãàöààãààð ãàçðûí òºëáºðºº òºëººã¿é 35 ãàçàð ýçýìøèã÷äèéí íýðñèéã  “ªíººäºð ñîíèí”-û 2017 îíû 9 ä¿ãýýð ñàðûí 20-íû ºäðèéí  äóãààðò çàðëàí ìýäýýëæ, ãàçàð ýçýìøèõ ýðõèéã öóöëàõ òàëààð Çàõèðãààíû åðºíõèé õóóëèéí äàãóó “Ñîíñãîõ àðãà õýìæýý”  àâ÷ àæèëëàñàí.Äýýðõ èðãýí, ÀÀÍ, áàéãóóëëàãóóäûí ãàçàð ýçýìøèõ ýðõèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîõîîð   Ä¿¿ðãèéí Çàñàã äàðãûí çàõèðàìæèéí òºñºëä 32 èðãýí, àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí ìàòåðèàë òàíèëöóóëàãäààä  áàéíà.

-       Ãàçðûí òºëáºðèéí 39.897.349 òºãðºãèéí îí äàìæñàí ¿ëäýãäýëòýé “Ýñê èíæåíåðèíã” ÕÕÊ, “Ѻºñãºð” ÕÕÊ- ийн тус тус ºðèéãáàðàãäóóëàõààð èðãýíèé õýðãèéí àíõàí øàòíû ø¿¿õýä íýõýìæëýë ãàðãààä  áàéíà.

            Ãàçðûí òºëáºðèéí òàéëàíã ÃÒÌ-4 ìàÿãòààð,  Ãàçðûí íýãäìýë ñàíãèéí òàéëàíã ÃÒÌ-8 ìàÿãòûí äàãóó, Ãàçðûí ¿íýëãýýíèé á¿ñ÷ëýë, àíãèëëûí òàéëàíã 2017 îíû óëèðàë á¿ðýýð, 14 õîíîãèéí áè÷ìýë òàéëàíã òóõàé á¿ðýýð, ÍÇÄ-ûí 2016 îíû À/697 òîîò çàõèðàìæèéã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûí õ¿ðýýíä ÍÃÀ-íû äàðãûí  2016 îíû 6/1348 òîîò àëáàí äààëãàâðûí áèåëýëòèéã 1-ð ñàðä  òîãòìîë ãàðãàõûí çýðýãöýý öàã ¿åèéí øààðäëàãòàé ìýäýý òàéëàíã òóõàé á¿ðò ãàðãàí àëáàíû äàðãàä òàíèëöóóëæ Ãàçðûí ¿íýëãýý òºëáºðèéí õýëòýñò õóãàöààíä íü õ¿ðã¿¿ëæ àæèëëàëàà.

Íèéñëýëèéí Ãàçðûí àëáàíû äàðãûí 2017 îíû 06/4338 òîîò àëáàí äààëãàâðûí äàãóó ºãºãäñºí ¿¿ðýã äààëãàâðûí áèåëýëòèéã äîëîî õîíîã á¿ðèéí Áààñàí ãàðèãò õ¿ðã¿¿ëýí àæèëëàæ áàéíà.

 

ÒÀÂ. ÃÀÇÐÛÍ Á¯ÐÒÃÝË, ÊÀÄÀÑÒÐ

 

Ãàçðûí õàðèëöàà ãåîäåçè çóðàã ç¿éí ãàçðûí äàðãûí 2011 îíû 171 ä¿ãýýð òóøààëààð áàòëàãäñàí “Ãàçðûí êàäàñòðûí ìýäýýëëèéí ñàíã àæèëëóóëàõ” æóðàì, íèéñëýëèéí Ãàçðûí àëáàíû äàðãûí 2016 îíû À/25 äóãààð òóøààëààð áàòëàãäñàí “Íèéñëýëèéí Ãàçðûí àëáàíû öàõèì õóóäàñíû ¿éë àæèëëàãààíû æóðàì”-óóäûã ìºðäëºã áîëãîí ãазрын кадастрын мэдээллийн санд шинээр зураг бүртгэх, өөрчлөлт хийх, зурган мэдээллээр үйлчлэх, барьцаа бүртгэх, нэгж талбарын хувийн хэрэг хөтлөх, мэдээ, тайлан гаргах, нэгтгэх, улсын бүртгэл хөтлөх, тоолох, тайлагнах, дүүргийн үйл ажиллагааг сурталчлах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр àæèëëàñàí.

Ãàçðûí õàðèëöàà ãåîäåçè çóðàã ç¿éí ãàçðûí äàðãûí 2008 îíû 83 äóãààð òóøààëààð áàòëàãäñàí “Ãàçàð ýçýìøèõ ýðõèéí ãýð÷èëãýý îëãîõ æóðàì”, íèéñëýëèéí Ãàçðûí àëáàíû äàðãûí 2017îíû À/02 äóãààð òóøààëààð áàòëàãäñàí “Àæëûí çóðàã õºòëºõ æóðàì”-óóäûí äàãóó ãàçàð çîõèí áàéãóóëàã÷ íàðûí õèéñýí ãàçàð ýçýìøèë, àøèãëàëòûí áàéäàë áîëîí òýäãýýðèéí ººð÷ëºëòèéí áàéðøèë, õèë, çààã, ºíäºðæèëò, õýìæýýã õàðóóëñàí àæëûí çóðãèéí äàãóó ìýäýýëëèéí ñàíä íýð õàÿã ñîëèõ, øèíýýð á¿ðòãýõ, ººð÷ëºëòүүдийг хийж гүйцэтгэсэн.

Òàéëàíò õóãàöààíä ìýäýýëëèéí ñàíãèéí ëàâëàãàà, çóðãàí ìýäýýëëýýð 20577 èðãýí, õóóëèéí ýòãýýä,òºðèéí õîëáîãäîõ байгууллагуудад үйлчилж ажиллàлаа.

-Газар ºмчлºлийн шийдвэрийн тºслийг бэлтгэх ажлын хэсгийн хурëààð äýìæèãäýí Нийслэлийн Засаг даргын  10 удаагийн захирамжаар гэр б¿лийн хэрэгцээний зориулалтаар ºмчë¿¿лсэн 1874 иргэнèé êàäàñòðûí çóðãèéí ºì÷ëºëºº ÿëãàæ ,êàäàñòðûí çóðàã ººð÷ëºãäñºí 173 èðãýíèé á¿ðòãýëèéã ìýäýýëëèéí ñàíä ººð÷ëºëò õèéñýí.

-       Ãàçðàà áàðüöààëæ ýäèéí çàñãèéí ýðãýëòýíä îðóóëæ áàéãàà èðãýí, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãààñ 2214 ºðãºäºë õ¿ñýëò èð¿¿ëñíýýñ 1442 áàðüöààã øèíýýð á¿ðòãэæ, 772 èðãýí, àæ àõóéí íýãæ ºìíº íü á¿ðòã¿¿ëñýí áàðüöààãàà ÷ºëººë¿¿ëñíèéã бàðüöààíû á¿ðòãýëèéã ÃÒ ìàÿãòûí çàãâàð õ¿ñíýãòýýð õºòºëæ ìýäýýëëèéí ñàíä òóõàé á¿ðò íü áàÿæèëòûã õèéí àæèëëàñàí.

2016 оны 161 хавтас архивын материалыг àðõèâò õ¿ëýýëãýí ºã÷,2017 îíä  газрын кадастрын мэдээллийн санд өөрчлөлт орсон болон барьцаа бүртгэл, албан бичгийн архивын 197 áîòü материал хавтаслан бэлэн болгоод байна.

Íèéñëýëèéí Ãàçðûí àëáàíû äàðãûí 2016 îíû À/16 äóãààð òóøààëààð áàòëàãäñàí “Ãàçàð ýçýìøèõ ýðõèéí áàðüöààíû á¿ðòãýëèéí òîäîðõîéëîëò”-ûí çàãâàðûí äàãóó 158èðãýí, àæ àõóéí íýãæ, байгууллагад ëàâëàãààã ãàðãàн өгч ажилласан.

Òàéëàíò õóãàöààíä Íèéñëýëèéí Øèéäâýð ã¿éöýòãýõ àëáà, Àâëèãàòàé òýìöýõ ãàçàð, Áàíê õàäãàëàìæ çýýëèéí õîðøîîäûí òºëáºð áàðàãäóóëàõ àæëûí àëáà, ̺ðäºí áàéöààõ ãàçàð, á¿õ ä¿¿ðãèéí Öàãäààãèéí õýëòñ¿¿ä,Áàíê, Õàäãàëàìæ çýýëèéí õîðøîîäîîñ 1115 àëáàí áè÷èã õ¿ñýëò èðñýí áºãººä ëàâëàãàà ìýäýýëèéã öàã òóõàéä íü àëáàí áè÷ãýýð ìýäýãäýæ áàéñàí.

 

 

 


Газрын тухай хуулийн нээлттэй хэлэлцүүлэг хороодод батлагдсан хувиарын дагуу зохион байгуулагдаж байна.