How to create simple cool paging with PHP and CSS
Тус хороо нь анх 1992 онд үүсгэн байгуулагдаж одоог хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байна. 2017 оны 9-р сард дүүргийн ахмадын төлөөлөгчидийн 6-р бага хурал хуралдаж ахмадын хорооны шинэчилсэн дүрэм, 2017-2021 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө баталж хорооны дарга, тэргүүлэгч гишүүд хяналтын зөвлөлөө шинэчилэн сонголоо. Дүүргийн ахмадын хорооны даргаар П.Самдан сонгогдон, 32 хорооны ахмадын зөвлөл, 320 идэвхтэн сонгуультаны  бүрэлдэхүүнтэй 55 дээш насны эмэгтэй, 60 дээш насны эрэгтэй. Нийт 30500 гаруй ахмад настны хүрээнд ахмад настны тухай хууль түүнтэй холбогдох бусад хууль тогтоомж, заавар журмыг мөдлөгө болгон ажиллаж байна. 
 
1. Эрхэм зорилго нь:
 
Ахмад настаны талаарх бодлогo шийдвэрийг хэрэгжүүлж, ахмад настангуудын хууль ёсны эрх ашиг, сонирхолыг төлөөлөн тэдний эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалалыг сайжруулах. 
 
 
2. Үндсэн зорилт нь:
 
Ахмад настан бүрт хүрч тэдний санаа бодлыг судлан, хөгжил хөдөлгөөнийг идэвхижүүлэн нийгмийн амьдралд идэвхитэй оролцуулах. Залуучууд, хүүхэд, өсвөр хойч үедээ эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх ахмад үеийнхэний ажил амьдралын баялаг туршлага, өв уламжлал, ёс заншил зан суртахуун хөдөлмөрч чанарыг өвлүүлэх.
 
3. Үйл ажиллагааны зарчим:
  • Ахмад настны яс үндэс, нийгмийн гарал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, нас хүйс, мэргэжил боловсрол, эрхэлж байсан ажил хөдөлмөр зэргээр нь үл ялгаварлан ахмад настан бүр тэгш хандана.
     
  • Ахмад настангуудын оролцоонд тулгуурлан Дүүргийн ИТХ, Засаг дарга түүний тамгийн газар, холбогдох хэлтэс албадтай ажлаа уялдуулан хамтран ажиллаж үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлыг хангах