2016 оны 04 сарын 16-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн ажилчин, албан хаагчид байгууллагынхаа орчмын 50 м талбайн цэвэрлэгээг хийж гүйцэтгэлээ.