Хүн амын бие бялдрын хөгжил, чийрэгжүүлэлтийн түвшин тогтоох сорил