Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын шалгалтанд хамрагдлаа.

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 265/72 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг хангах, төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах удирдамж-ийн хүрээнд албаны албан хаагчид мэргэшлийн түвшин тогтоох шалгалтанд хамрагдаж амжилттай өглөө.