САНГИЙН САЙДЫН 2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН УДИРДАМЖИЙН ХҮРЭЭНД

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН БАГЦАД ХАРЬЯАЛАГДАХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭНД 2016 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ДОТООД АУДИТЫН ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.