ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС, ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАЛТ ӨНӨӨДРӨӨС ЭХЭЛЖ БАЙНА

Сангийн сайдын 2017 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтэсийн үйл ажиллагааны шалгалтыг Аудитор, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ш.Болормаа, Х.Ариунаа

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэсийн үйл ажиллагааны шалгалтыг Аудитор, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Б.Ариунаа, М.Гүнчинсүрэн нар гүйцэтгэж байна.