Танилцуулга

ТАНИЛЦУУЛГА

            Сонгинохайрхан дүүргий ниргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын удирдлага, санхүүгийн ажилтнууд, төрийн албан хаагчид та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтган мэндчилж байна.


Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Дотоод Аудитын алба нь Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйл, Засгийн газрын 2012 оны 129 дүгээр тогтоолын дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн дэргэд 2013 онд байгуулагдсан. Манай алба нь7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын чиглэлээр хяналт шалгалтын ажлыг хийж байна.


Манай албаны эрхэм зорилго нь төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн дотоод аудитын албаны үйл ажиллагаа нь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, төсвийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад санхүүгийн хяналт, шалгалт хийх, үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, эрсдлийн удирдлагаар хангах чиглэлээр тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.


Дотоод аудитын алба нь “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил”-ийн ажлын хүрээнд төрийн үйлчилгээг төсвийн болон төсвөөс санхүүждэг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын ажлыг зохион байгуулж санхүү, хууль эрх зүйн зөвлөгөөг өгч зөвлөн туслах зорилтыг тавьж ажиллаж байна.

ДАРГА Ж.ЯНЖМАА