Сонгинохайрхан дүүргийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хамрах хүрээний байгууллагуудын шилэн дансны цахим хуудсанд шилэн дансны мэдээл

      Сонгинохайрхан дүүргийн Дотоод аудитын алба                    
                               
  Сонгинохайрхан дүүргийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хамрах хүрээний байгууллагуудын шилэн дансны цахим хуудсанд шилэн дансны мэдээлэл байршуулсан байдал
                              2015 оны 10 дугаар сарын 15
  Байгууллагын нэр  Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан 2014 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан Төсвийн төсөл
  1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 25/IV 15/VIII 15/IX
  Орон нутгийн төсвийн байгууллага
  1 1 ИТХурал             х         х
  2 2 ЗДТГазар                     х х
  3 3 Дотоод аудитын алба                        
  4 4 Худалдан авах ажиллагааны алба                       х
  5 5 ЖДҮДТ                     х х
  6 6 Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв                   х х х
  7 7 Жаргалант ЗАА х х х х х х х х     х х
  8 8 Усан спорт сургалтын төв                     х х
  9 9 Ахмадын хороо           х х       х х
  10 10 Сонгинохайрхан амралт цогцолбор х       х х х х х   х х
  Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг
  11 1 9-р сургууль             х       х х
  12 2 12-р сургууль                   х   х
  13 3 42-р сургууль         х             х
  14 4 62-р сургууль                       х
  15 5 65-р сургууль                     х х
  16 6 67-р сургууль   х х         х       х
  17 7 74-р сургууль                     х х
  18 8 76-р сургууль                     х х
  19 9 104-р сургууль                       х
  20 10 105-р сургууль                     х х
  21 11 106-р сургууль                       х
  22 12 107-р сургууль   х х             х х х
  23 13 Ирээдуй цогцолбор                     х х
  24 14 121-р сургууль                       х
  25 15 122-р сургууль х                     х
  26 16 123-р сургууль                       х
  27 17 Албан бус-НТБ-ын төв                        х
  Цэцэрлэг 
  28 1 41-р ясли х х                 х х
  29 2 26-р цэцэрлэг     х                 х
  30 3 38-р цэцэрлэг                       х
  31 4 48-р цэцэрлэг         х x         х х
  32 5 55-р цэцэрлэг х           х       х х
  33 6 78-р цэцэрлэг                       х
  34 7 79-р цэцэрлэг х                     х
  35 8 80-р цэцэрлэг                     х х
  36 9 81-р цэцэрлэг                     х х
  37 10 84-р цэцэрлэг                     х х
  38 11 90-р цэцэрлэг             х         х
  39 12 91-р цэцэрлэг         х   х         х
  40 13 92-р цэцэрлэг   х х                 х
  41 14 99-р цэцэрлэг х х                 х х
  42 15 101-р цэцэрлэг                       х
  43 16 104-р цэцэрлэг             х         х
  44 17 105-р цэцэрлэг                     х х
  45 18 106-р цэцэрлэг                       х
  46 19 107-р цэцэрлэг   х                   х
  47 20 110-р цэцэрлэг х                     х
  48 21 111-р цэцэрлэг                       х
  49 22 112-р цэцэрлэг                       х
  50 23 113-р цэцэрлэг х         х         х х
  51 24 116-р цэцэрлэг х                   х х
  52 25 117-р цэцэрлэг                       х
  53 26 118-р цэцэрлэг                     х х
  54 27 119-р цэцэрлэг х               х     х
  55 28 125-р цэцэрлэг                     х х
  56 29 127-р цэцэрлэг х       х           х х
  57 30 148-р цэцэрлэг                     х х
  58 31 156-р цэцэрлэг             х       х х
  59 32 158-р цэцэрлэг х                 х х х
  60 33 163-р цэцэрлэг                       х
  61 34 170-р цэцэрлэг           x х   х х х х
  62 35 176-р цэцэрлэг                     х х
  63 36 188-р цэцэрлэг х         x х       х х
  64 37 192-р цэцэрлэг х                   х х
  65 38 195-р цэцэрлэг х                   х х
  66 39 196-р цэцэрлэг                     х х
  Өрхийн эрүүл мэндийн төв
  67 1 Буянт манал х                     х
  68 2 Анан  х                     х
  69 3 Мичид -Ундрага  х                     х
  70 4 Эхэн босго  х                     х
  71 5 Отгон долоон бурхан         х           х х
  72 6 Гурван цүүр         х           х х
  73 7 Энхийн -Өргөө х           х х     х х
  74 8 Ээлтэй  х                     х
  75 9 Цэцэг хайрхан х                     х
  76 10 Энх-Элбэрэл х                     х
  77 11 Байгал наран х                   х х
  78 12 Гурван тэрх х                   х х
  79 13 Алтан цэгцүүхэй х                     х
  80 14 Өнө-Ачит х         х х   х х х х
  81 15 Тонэ х         х           х
  82 16 Мичид-Асрал       х             х х
  83 17 Энх-Ачит х                     х
  84 18 Санхум х           х х     х х
  85 19 Эрїїл жаргал х                     х
  86 20 Батцэцэн         х           х х
  87 21 Жаргал -Єлзий х                     х
  88 22 Баянбигэр х                     х
  89 23 Одонт манал х                     х
  90 24 Наран манал х     х               х
  91 25 Өлзийт манал                       х
  92 26 3 жаргал хайрхан х                     х
  93 27 Жаргалант  тосгоны ХИЭСалбар       х             х х
  Салбар яамдаас шууд санхүүждэг байгууллагууд
  94 1 Боловсролын хэлтэс                       х
  95 2 Нийгмийн даатгалын хэлтэс           x х       х х
  96 3 Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс                     х  
  97 4 Онцгой байдлын хэлтэс           х х       х х
  98 5 Статистикийн хэлтэс             х   х   х х
  99 6 Татварын хэлтэс       х х x х   х х х х
  100 7 Цагдаагийн 1 хэлтэс           x х     х х х
  101 8 Цагдаагийн 2 хэлтэс           x х     х х х
  102 9 Цагдаагийн 3 хэлтэс                        
  103 10 Хөдөлмөрийн хэлтэс                       х
  104 11 Дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг                        
  105 12 Эрүүл мэндийн нэгдэл         х             х
  Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар
  106 1 "Тохижилт цэвэрлэгээ үйлчилгээ ОНӨААТҮГ                 х х х х
  107 2 Нийтлэг үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ           x     х х х х
  108 3 Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв                 х х х х
  Соёл Спортын газар
  109 1 Биеийн тамир спорт хороо                     х х
  110 2 Жаргалант соёлын төв х х х   х   х       х х
                               
      Цахим хуудсанд байршуулсан  56 87 92 102 95 95 85 102 101 98 52 4
      Цахим хуудсанд байршуулаагүй х 39 8 6 5 12 15 22 5 9 12 58 106
      Шилэн дансанд нэр байхгүй 12 12 12                  
        107 107 110 107 107 110 107 107 110 110 110 110
                               
                               
        Нэгтгэл гаргасан аудитор                                           Х.Ариунаа