How to create simple cool paging with PHP and CSS
Со

Сонгинохайрхан дүүргийн Дотоод аудитын албаны албан ёсны цахим хуудсанд зочилж буй эрхэм хүндэт та бүхэнд байгууллагын бүх ажилтан албан хаагчдын нэрийн өмнөөс мэндчилгээ дэвшүүлж байна.

Манай алба нь Монгол улсын “Төсвийн тухай” хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.3-д заасанчлан: ”Дотоод аудитад төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээдийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хамаарна” гэж заасны дагуу дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсвийн байгууллагуудыг хамруулан үйл ажиллагаа явуулж байна. Дотоод аудитын албаны үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Үндсэн хууль,  Төрийн албаны тухай, Хөдөлмөрийн тухай хууль,  Төсвийн тухай хууль, Дотоод аудитын дүрэм батлах тухай Засгийн газрын 2012 оны 129 дүгээр тогтоол бусад холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, журам, заавар, зөвлөмж хэм хэмжээгээр зохицуулагдана.

Та бүхэн манай цахим хуудаснаас байгууллагатай холбоотой мэдээ мэдээлэл авиа гэдэгт найдаж байна. Мөн манай цахим хуудас хэрэглэгч таны өмнө үргэлж нээлттэй байх болно. Та бүхэнд сайн сайхныг хүсэн ерөөе. Та бүхний ажил үйлс үргэлж бүтэмжтэй байх болтугай.

 

Дотоод аудитын албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч                               О. Гантулга 


СО

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2015 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


До

Дотоод аудитын алба

Засгийн газрын 2012 оны 190 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын А/682 дугаар захирамжийг үндэслэн тус Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр захирамжаар Дотоод аудитын алба нь 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан. Дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/140 дүгээр захирамжаар Дотоод аудитын албаны орон тоог шинээр баталж нийт 7 албан хаагчтай үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Дотоод аудитын албаны үйл ажиллагааны зорилго

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн дотоод аудитын албаны үйл ажиллагаа нь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, төсвийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад санхүүгийн хяналт, шалгалт хийх, үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, эрсдлийн удирдлагаар хангах чиглэлээр тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. Дотоод аудитын үйл ажиллагаа нь ил тод, бие даасан, хараат бус байж, аудитын дүнг бодитой, үнэн зөв, шударгаар тайлагнана.

Дотоод аудитын албаны бүтэц, орон тоо

 

Д/д

 

Албан тушаал

 

Зэрэглэл

 

Ажиллагсдын тоо

1

Албаны дарга

ТЗ-7

1

2

Ахлах аудитор

ТЗ-5

1

3

Аудитор

ТЗ-4

4

4

Хууль-эрх зүйн мэргэжилтэн

ТЗ-4

1

 < Өмнөх ... 1 17 18 19 20 21 22 Дараагийн > 

(Бүгд 108 мэдээ)