Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам

> Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (tender.gov.mn)