ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ДАХИН ОЛГОХ БҮРТГЭЛ

able align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0">

. Дахин авах маягт /Дүүргийн бүртгэлийн хэлтсээс авна/                                                                . Мөнгө тушаасан баримт

Иргэний цахим үнэмлэхний үнэ 15000 төгрөг

Банк- Голомт банк Данс 1165004534

Тэмдэгтийн хураамж 3300

Банк- Улаанбаатар хотын банк

2601025962

Торгууль Данс 2611009483 Улаанбаатар банк