Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын тамгын газраас авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2018 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

 Авлигын эсрэг нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх ажлыг Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргы тамгын газраас зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө

ахр

Авлигын эсрэг нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын тамгын газрын төлөвлөгөөний биелэлт

Тамгын газрын болон хороодын төрийн албан хаагчдад зөвлөмж хүргүүлэх тухай