НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2011 оны 11 сарын 09 өдөр

Дугаар 7/64

Улаанбаатар хот

 

Тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэпк, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын "д" Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь заалтыг үндэслэн Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгндийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ

 

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ 

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг тогтоох,  хөнгөлөх, чөлөөлөх, төлөх, хураах болон түүнийг тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын тамгын газраас тамхины тусгай зөвшөөрөл олгодог тул аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулиас тамхины тусгай зөвшөөрөл олгоход холбогдох зүйл заалтыг түүвэрлэн оруулав 

Журам батлах тухай

2014 оны 01-р сарын 17-ны өдөр                                                          №07

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7 дахь заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 2а/4140 дугаар албан бичгээр өргөн мэдүүлсэн саналыг үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

Эрх зүйн үндэслэл:

            Монгол улсын “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”-ийн 4.7, 4.8 дахь

заалт, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”-ийн 14.1.4, 5.5.38  13.13.3 дүгээр заалт, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-ийн 35 дугаар зүйлийн 35.2, 35.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2007 оны 71 дүгээр тогтоолын 2.5, 3.2, 3.6 заалт, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 198-р тогтоолын 1.4 заалт, НИТХ- ын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 63-р тогтоол:

СПИРТИЙН ӨНДӨР АГУУЛАМЖТАЙ БОЛОН СУЛ АГУУЛАМЖТАЙ СОГТУУРУУЛАХ УНДААГААР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАСАН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ