СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ

ЗӨВШӨӨРӨЛ АВСАН ААНБ-ЫН ЖАГСААЛТ

Тамхины тусгай зөвшөөрөл - 2016.06.03

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2011 оны 11 сарын 09 өдөр

Дугаар 7/64

Улаанбаатар хот

Тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэпк, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын "д" Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь заалтыг үндэслэн Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгндийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ 

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг тогтоох,  хөнгөлөх, чөлөөлөх, төлөх, хураах болон түүнийг тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 

Сонгинохайрхан дүүргийн засаг даргын тамгын газраас тамхины тусгай зөвшөөрөл олгодог тул аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулиас тамхины тусгай зөвшөөрөл олгоход холбогдох зүйл заалтыг түүвэрлэн оруулав 

 

Тамхины тусгай зөвшөөрөл - 2016.04.06

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ - 2016.03.10

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ - 2016.02.02

ТАМХИНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ - 2016.01.13

Тамхины тусгай зөвшөөрөл - 2015.11.24