"ЭРҮҮЛ ОРЧИН - ЭРҮҮЛ ДҮҮРЭГ"   дэд   хөтөлбөрийг энд дарж үзнэ үү.

"ЭРҮҮЛ ХҮН" дэд хөтөлбөрийг эндээс дарж үзнэ үү.

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Энэхүү хөдөлмөрийн дотоод журам /цаашид “дотоод журам” гэх/-ын зорилго нь Сонгинохайрхан дүүргийн Тамгын газар, хороод /цаашид “Тамгын газар” гэх/-ын хөдөлмөрийн зохион байгуулалт, Тамгын газар болон ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Энэхүү дотоод журмаар эрх олгосны дагуу баталсан бусад журам нь энэ журмын салшгүй хэсэг байх бөгөөд түүний бүрдэл хэсэгт тооцогдоно.

Үндсэн зорилго. Иргэдийн дунд нутгийн захиргааны байгууллагуудаас үйл ажиллагааныхаа хүрээнд зохион байгуулах нээлттэй хэлэлцүүлэг, нэгдсэн хурал, семинар, сургалт, уулзалтуудыг дэг журамтай зохион байгуулахад оршино.