Видео

Иргэн таны санал

ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ

 

Ногоон байгууламжийг өргөтгөж, хуурайшилтаас үүсэх тоосжилтын хэмжээг бууруулна.

 

4.1. Орон сууц, гэр хорооллын сул шороон хөрс бүхий талбайд ногоон байгууламж болон хатуу хучилттай болгож хуурайшилтаас үүсэх тоосжилтыг бууруулна.

 

4.2. Олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан “Манай гудамж” төсөл хэрэгжүүлнэ.

 

4.3. Орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авсан газруудын орчны бүсийн хилийн заагийг тогтоож ашиглалтын хяналтыг өндөржүүлнэ.

 

4.4. “Ургамлын харшилгүй хороо, гудамж” хөдөлгөөн өрнүүлэн хөл газрын ургамлыг устган, ургамлын тоосонцорын дэгдэлтийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн үр дүнд хүргэнэ.

 

4.5. Азийн хөгжлийн сан болон бусад төсөл арга хэмжээний тусламжтайгаар хог хаягдлын менежментийг сайжруулах ажпыг зохион байгуулна.

 

4.6. Иргэдийн оролцоотойгоор “Эко ногоон гудамж” төсөл хэрэгжүүлнэ.

 

4.7. Дүүргийн ногоон бүсээс мод бэлтгэн түлшинд хэрэглэх хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоож, ойн цэвэрлэгээг мэргэжпийн байгууллагуудаар хийлгэж, гэр хороололд “Хямд түлээ” төсөл хэрэгжүүлнэ.

 

4.8. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хууль бус олборлолтыг таслан зогсоож, суурьшлын бүсэд үйл ажиллагаа эрхэлдэг тоосгоны үйлдвэрүүдэд хяналт шалгалт хийж, техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийнэ.

 

4.9. Байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон байгалийн нөөцийн хууль бус ашиглалтанд тавих хяналтыг сайжруулна.